U I T N O D I G I N G  ALGEMENE LEDENVERGADERING  2023

Datum:      donderdag  30 maart 2023

Aanvang:   19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur

Plaats:       Verenigingsgebouw Walboduin, Alphons Diepenbrockhof 2 (achterkant Jumbo)

 

A G E N D A

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Goedkeuring en vaststelling notulen ALV 2022
  4. Ingekomen stukken
  5. Goedkeuring en vaststelling Jaarverslag 2022
  6. Financiën –    financieel verslag 2022
  7. Bevindingen kascommissie
  8. Décharge bestuur en penningmeester
  9. Benoeming kascommissie

10.Bestuursverkiezing

11.Begroting 2023 en vaststelling contributie 2024

12.Rondvraag

13.Sluiting (21.00 uur)

 

Het jaarverslag  kunt u  vanaf medio maart 2023 vinden op onze website www.walboduin.nl en in Wijkinfo 1-2023. Het financieel verslag kan  worden afgehaald in het verenigingsgebouw, of per e-mail opgevraagd via  info@walboduin.nl,  vanaf medio maart 2023

Het door u gekozen bestuur ziet er vanaf  30 mei 2022 als volgt uit:

J.H.M.Hoogwout, voorzitter   –  J.H.A.van den Muijsenberg, vice-voorzitter –  H.Maasland, penningmeester a.i. –  C.van der Wacht, secretaris, – L.van der Valk, lid

Volgens het rooster treden de heren Maasland en van der Valk  dit jaar af.  De heer van der Valk stelt zich herkiesbaar. De heer Maasland blijft penningmeester ad interim.

Ingevolge artikel 9 van de statuten geschiedt de benoeming van bestuursleden door de algemene vergadering uit één of meer voordrachten. Tot het maken van voordrachten zijn zowel het bestuur als tien leden van de vereniging bevoegd. Een voordracht van kandidaten dient tenminste drie maal vierentwintig uur voor aanvang van de vergadering in het bezit te zijn van het bestuur. De voordracht moet zijn getekend door tenminste tien leden en door de voorgestelde kandidaat.