Nieuwjaarstoespraak

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Wijkvereniging en wijkberaad Bohemen, Waldeck en Kijkduin op 11 januari, werden de aanwezigen traditiegetrouw vergast op de nieuwjaarstoespraak door voorzitter Hank Hoogwout.

Dames en Heren,

Van harte welkom op de Nieuwjaarsreceptie van de 79 jaar oude wijkvereniging en het 28 jaar jonge wijkberaad Bohemen, Waldeck en Kijkduin, kortweg BWK genaamd. Fijn dat u in groten getale aanwezig bent om elkaar met het bestuur een gezond 2024 toe te wensen.

We zijn het bijna alweer vergeten dat we in 2020 en 2021 geen nieuwjaarsreceptie konden houden door de coronapandemie. Een reden te meer om extra te genieten van deze dag.

Zoals te doen gebruikelijk wil ik eerst even terugblikken op het jaar 2023, een veel bewogen jaar, waarin we hebben getracht zonder corona-beperkingen de draad weer  op te pakken. Zo bleek met name het organiseren van bijv. de bewoners informatie avond niet eenvoudig. In  het verleden liep dit soepel, maar nu leek het of we de organisatie opnieuw moesten uitvinden.

Eén van de speerpunten van het afgelopen jaar was de verjonging van het bestuur. Op 1 juli heeft de penningmeester Henk Maasland definitief afscheid genomen, waardoor het bestuur verder is gegaan met 4 leden. Het beheer van de financiën is noodgedwongen in handen gegeven van een administratiekantoor. Hoe we ook ons best deden aanvulling van het bestuur te krijgen, niets lukte tot er zomaar in oktober twee kandidaat bestuursleden uit de lucht kwamen vallen. Deze twee werden met open armen ontvangen en zijn nu in de “snuffelfase” aan het meedraaien in het bestuur.  Een penningmeester vinden bleek een haast onmogelijke zaak, maar ziedaar aan het einde van het afgelopen jaar hebben zich twee mensen gemeld voor een nader gesprek. De herhaalde oproepen in de Wijkinfo hebben toch tot dit resultaat geleid. Zou het dan toch eindelijk lukken een voltallig bestuur aan de leden voor te stellen op de ALV in maart??

Héél voorzichtig zijn we weer gestart met het organiseren van lezingen, één maal per maand op de woensdagmiddag. In 2023 met wisselend succes. Wellicht dat 2024 een gunstiger jaar wordt voor dergelijke bijeenkomsten.

Het ledenbestand blijft vrij constant schommelen rond de 550. Uiteraard zijn we blij met zoveel steun, maar van een bewonersaantal in onze wijken van circa 20.000 zou toch zeker 1% lid van de vereniging moeten kunnen zijn, temeer daar de focus van BWK ligt op het leefbaar houden van de woonomgeving in de ruimste zin van het woord. In dat opzicht bereik je bij de diverse instanties meer met een brede ondersteuning, zoals het tegen gaan van hoogbouw, het bestrijden van de op handen zijnde parkeerbelasting en het samenwerken met het groenbeheer van de gemeente om de parken, grote groengebieden en duinen op orde te houden.

Lid worden kost slechts 4 drukken op de knop van onze website. Dus geachte aanwezigen, bent u nog geen lid? Begin het nieuwe jaar goed en zorg dat  een blij secretariaat veel werk krijgt aan de ledenadministratie.

Het wijkberaad

Het wijkberaad neemt verreweg de meeste tijd van het bestuur in beslag, ondersteund door de commissie ROWM (Ruimtelijke Ordening, Welzijn en Milieu) Met name de bouwprojecten vergen veel aandacht, zoals de nieuwbouw Wonnebaldschool, de ontwikkelingen in Kijkduin-Bad, het project Driehoek, dit is de herontwikkeling van het De Sav. Lohmanplein en omgeving, en  het in aanbouw zijnde appartementencomplex Loos, de voormalige Ontmoetingskerk.

Dan het Nieuwe Kijkduin

Dit deel van ons werkgebied groeit gestaag. Ik heb het gevoel dat een klein percentage van de bewoners dat absoluut tegen de nieuwbouw was, zich nu uitspreekt vóór de ontwikkeling en met name voor de ontwikkeling van de omgeving van de gebouwen en de herinrichting van het Deltaplein. Schoorvoetend gaan de omwonenden en bezoekers het Nieuwe Kijkduin accepteren en op termijn wellicht ook omarmen. Het wordt echt een mooie, moderne familie-badplaats.

Helaas is de realiteit zo dat wanneer Nieuw Kijkduin klaar is, het hotel gaat beginnen met  renovatie en nieuwbouw. De badplaats Kijkduin zal nog wel een aantal jaren een bouwplaats blijven. Enig zicht op wanneer het Atllantic Hotel wordt gerenoveerd, de aanbouw zal starten en klaar is, is er op dit moment nog niet. Het wijkberaad houdt dit scherp in de gaten middels Arthur van Rijswijk en Eric van Baarsel de bestuurders van de voormalige St. Bewonersbelangen Kijkduin, die ons met raad en daad bijstaan.  De omwonenden wordt  om begrip gevraagd voor de overlast bij de bouw, maar wij zetten ons ervoor in dat zij beter en meer geïnformeerd worden.

Help het leefmilieu in onze wijken

Aangestuurd door de EU neemt onze overheid veel landelijke maatregelen gericht op verbetering van klimaat en natuur. Voor ons als wijkvereniging/wijkberaad is het belangrijk ons in te zetten voor een gezond milieu in onze wijken, door heel simpel te zorgen dat er geen afval meer in het milieu terecht komt, dat de hondenpoep wordt opgeruimd, geen sigarettenpeuken meer op straat gegooid, enzovoort. Als kind, ja, ja,  jááren geleden, werd ik al teruggeroepen door mijn ouders om gevallen dingen direct op te rapen. Als je het  vriendelijk vraagt aan je medemens, hoef je niet bang te zijn een messteek als dank te ontvangen. Reageer positief!

Ogen & Oren

Van onschatbare waarde is de projectgroep Ogen & Oren. Deze vrijwilligers zetten zich in voor hun wijk en fungeren als aanspreekpunt voor informatie, klachten en dergelijke, die veelal door de mensen zelf worden opgelost. Daarnaast voeden ze met hun ervaringen de commissie ROWM en uiteindelijk het bestuur. De projectgroep bestaat al sinds juni 2011 en is  gestart met twee mensen uit de buurt en twee bestuursleden. Op dit moment zijn er 16 deelnemers die op de 4 jaarlijkse bijeenkomsten hun ervaringen uitwisselen met o.a. vertegenwoordigers van het stadsdeelkantoor, de wijkagenten en de handhavers.

Redactie WijkInfo

Een woord van dank gaat uit naar de redactieleden van de WijkInfo die 4x per jaar zorgen voor een mooi en informatief blad, dat heel goed gelezen wordt door de wijkbewoners. De huidige twee leden, Jeannette en Richard, hebben hun handen vol, té vol, om voor elke uitgave een boeiend artikel te schrijven. Nu wordt gezocht naar een extra redactielid dat zich kan bezighouden met het afnemen van interviews zodat de nieuwswaarde van de Wijkinfo optimaal blijft.

En dan tot slot:

Op dit moment heerst er veel onvrede in de wereld, in Nederland, in Den Haag. Men is het niet eens met het beleid, vindt dat het anders moet en komt in opstand. Hoe het dan wel moet wordt er vaak niet bij gezegd. Het zich afzetten tegen alle geldende regels, werkwijzen en optredens leidt in veel gevallen tot onvrede, ruzie en in het ergste geval tot oorlog, waarmee we dagelijks via de media worden geconfronteerd.

De wens van het bestuur en mijzelf persoonlijk is dat we dit jaar verdraagzamer zijn jegens elkaar, niet gelijk in de gordijnen vliegen als het even niet mee zit. Laten we proberen in rustig onderling overleg tot resultaten te komen die voor iedereen aanvaardbaar zijn. Zo zou de vrede een stapje dichterbij kunnen komen. Hieraan kunnen we met z’n allen iets aan doen.

Laten we accepteren dat er medemensen op de vlucht zijn, die op uitnodiging van onze regering in Nederland een onderkomen hebben gekregen. Ik ben ervan overtuigd dat het u en hen een goed gevoel zal geven als u eens een praatje met de tijdelijke bewoners maakt.

Graag wil ik een toast uitbrengen op dit nieuwe jaar.

Ook in 2024 staan de bestuursleden en de vrijwilligers weer paraat om met veel energie en enthousiasme aan de slag te gaan. Er zullen weer  veel mogelijkheden zijn voor een ieder van u, hopelijk in goede gezondheid.

Niet te vergeten een toast op Mayke en Jan Hofker:  met dank voor hun inzet om de catering op rolletjes te laten lopen en het gezellig maken van de entourage van onder andere deze Nieuwjaarsbijeenkomst!!

Proost