Nieuwjaarstoespraak van voorzitter Hank Hoogwout, 11 jan. 2018

Dames en Heren
Van harte welkom op de NJ Receptie van de wijkvereniging/wijkberaad Bohemen-Waldeck-Kijkduin.
Er is het afgelopen jaar weer heel veel gebeurd. Niet alleen in dit gebouw, maar ook de vele bouwprojecten in de wijken vergen onze niet aflatende aandacht. Soms worden vernieuwingen met vreugde verwelkomd, soms blijken de bewoners niet blij met de voorgenomen plannen. Misschien moeten we beseffen dat we op weg zijn naar een nieuwe maatschappelijke ordening in Nederland, in Den Haag en ook in onze wijken. Vooral de ouderen onder ons zullen dit betreuren, anderzijds is dit een uitdaging om aan te haken bij de toekomst. Wij kennen Kijkduin, Meer en Bos en Bohemen van “vroeger” en zien veranderingen vaak als achteruitgang. Jongeren staan hier vaak anders tegenover. Als onze wijken verjongen, zullen veel veranderingen waarschijnlijk makkelijker worden geaccepteerd.
2017 was voor de wijkvereniging en het wijkberaad een interessant en bewogen jaar, waarin het bestuur zich enorm gesteund heeft gevoeld door initiatieven van bewoners zoals de Stichting Bethel blijft, de Duinrande groep die zich blijft verzetten tegen de bouw op de Narcislaan, de werkgroep Beek en Duin die met succes het Pyrolaplantsoen heeft getransformeerd en zich momenteel inspant voor een veiliger oversteek tussen de Machiel Vrijenhoeklaan en de Muurbloemweg en de werkgroep Mozartplantsoen die zich heeft verzet tegen de beoogde bouw op het Wingsterrein, en voorlopig met succes. Een uitbreiding van het Wijndaelerplantsoen, ooit een onderdeel van Meer en Bos, naar een attractief stadspark voor alle buurtbewoners lijkt een mooi plan. Het wijkberaad denkt graag mee over de realisatie hiervan.
De Stichting Bewonersbelangen Kijkduin is een ook een groep enthousiaste mensen die al jaren de ontwikkeling van Kijkduin op de voet volgt, soms met ondersteuning van ons wijkberaad.
De betrokkenheid van de bewoners in de wijk, worden door het bestuur zeer gewaardeerd. Alsmede de overweldigende grote opkomst voor de bewonersbijeenkomsten die in het kader stonden van de bouw Kijkduin-Binnen, Kijkduin-Bad en de NWHR. De opkomst was zo groot, dat zelfs een tweede bijeenkomst is georganiseerd met een mooie afsluiting waarin men elkaar op informele wijze beter heeft leren kennen. Dat is waar het om draait, wij delen deze mooie wijk samen en samen staan wij sterk. Zeker, nu er zoveel ontwikkelingen gaande zijn..
De projectgroep Kijkduin-Binnen is een aantal jaren geleden samengesteld. Door de crisis is de bouw van de projecten in ons werkgebied vertraagd, zodat het geen zin had in overleg te treden met elkaar of met de gemeente. Na een slapende periode is begin vorig jaar een start gemaakt met de periodieke overleggen. Samen met de gemeentelijke deelname aan de vergaderingen wordt veel informatie uitgewisseld en kunnen de bewoners goed op de hoogte worden gehouden van alle activiteiten. Ook soms aanwezige plooien worden direct glad gestreken.
Omdat de bouwplannen zich in een uitvoeringsstatus bevinden, wordt er veel aandacht geschonken aan het landschappelijk raamwerk. De werkgroep stelt een groene nieuwe woonomgeving als hoge prioriteit. Ook de verkeersafwikkeling is een steeds terugkerende zorg. Met constructief overleg kan veel worden bereikt.
Walboduin
De overlast die we het afgelopen jaar hebben ondervonden van de sloop- en bouwdrift van onze medehuurder Decadance is bijna verleden tijd. Hierdoor kon de renovatie van deze zaal tussen Kerst en Oud/Nieuw plaatsvinden. VvE’s en andere zaalhuurders zijn nu weer als vanouds van harte welkom in de vernieuwde ruimtes van Walboduin. Onder leiding van onze kunstzinnige medewerkers Cornelia en Vera heeft de zaal een andere uitstraling gekregen. En het resultaat mag er zijn!
We hopen dan ook op een terugkeer van huurders, want onze vereniging heeft extra huurinkomsten nodig om het hoofd financieel boven water te houden.
Ledenbestand
In deze maand worden de meeste contributie betalingen door de leden verricht hetgeen veel werk op kantoor met zich meebrengt.
Er is één wens voor 2018: nog meer leden! Geachte aanwezigen als u nog geen lid bent, er liggen aanmeldingskaarten klaar. Ook via onze site kunt u zich heel eenvoudig als lid aanmelden. Bent u al lid? Wilt u dan proberen mensen in uw omgeving lid te maken? Met dit lidmaatschap steunt u niet alleen de vereniging maar ook het wijkberaad dat met zijn grote achterban invloed kan uitoefenen op het in stand houden van de ons zo dierbare leefomgeving.
Redactie bladen
Het vertrek van de hoofdredacteur van het Verenigingsblad, Margit, noodzaakt het bestuur op zoek te gaan naar een nieuwe hoofdredacteur voor dit blad. Mocht het bestuur hierin op korte termijn niet slagen, dan zullen we op de Alg.Ledenvergadering een voorstel aan de leden voorleggen.
Onze trouwe redacteur,Tiny Boekhout, is genoodzaakt haar werk voor de Wijkinfo te beperken tot het maken van interviews,van welk aanbod wij vanzelfsprekend graag gebruik maken. Voorlopig wordt de redactie van de Wijkinfo door het bestuur gevoerd. De hulp van Germaine Pasmans van Drukkerij Pasmans is hierbij van onschatbare waarde. Via onze website blijft u vanzelfsprekend op de hoogte van de meest recente gebeurtenissen in uw wijk.
De activiteitencommissie begint vaste grond onder de voeten te krijgen. Recentelijk heeft zich een vrijwilliger aangemeld om mee te helpen met het organiseren van activiteiten. U zult er dit jaar beslist meer van horen.
Ogen en Oren
Dit is een bloeiende werkgroep. Wijkbewoners weten hoe langer hoe beter de O&O van de wijken te vinden met problemen die meestal direct worden opgelost. Bij lastige zaken wordt doorverwezen naar het bekende 14070 nummer, waar het probleem onder handen wordt genomen. De coördinatie van deze werkgroep is bij Marius Schoon in goede handen.
Tijdens de kwartaal-overleggen is de permanente aanwezigheid van de gebiedsmanager van het Stadsdeelkantoor voor onze wijken, Dave Smit, van groot belang. Wellicht dat de groenbeheerder dit jaar ook aanwezig kan zijn om de vele “groen”-vragen direct te beantwoorden. Hun betrokkenheid bij ons werk is onontbeerlijk voor enthousiaste vrijwilligers.
De commissie ROWM
Deze bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich positief kritisch opstelt richting de diverse bouwprojecten, groenbeheerders, straatonderhoud, enz. Ieder lid heeft een eigen portefeuille, van strand tot stadsgroen en verkeer. In dit kader mag de renovatie van Meer en Bos niet onvermeld blijven. De padenstructuur is verhard, de aansluitingen met de hoofdpaden is verbeterd en de kloosterwal is onder handen genomen. Een groot aantal bomen is al geplant. De bewoners zijn zeer enthousiast over deze aanpassingen.
Ook in 2018 staan de bestuursleden en de vrijwilligers weer paraat om met enthousiasme aan de slag te gaan.
Graag wil ik een toast uitbrengen op dit nieuwe jaar. Een jaar dat weer veel mogelijkheden zal bieden voor een ieder van u, in goede gezondheid.
PROOST