Algemene ledenvergadering

UITNODIGING

Algemene Ledenvergadering 2021donderdag 16 september 2021
Aanvang: 19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur)
Verenigingsgebouw Walboduin, Alphons Diepenbrockhof 2
(achterkant Jumbo)

A G E N D A
1. Opening
2. Mededelingen
3. Goedkeuring en vaststelling notulen ALV 2020
4. Ingekomen stukken
5. Goedkeuring en vaststelling Jaarverslag 2020
6. Financiën – financieel verslag 2020
7. Bevindingen kascommissie
8. Décharge bestuur en penningmeester
9. Benoeming kascommissie
10. Bestuursverkiezing**
11. Begroting 2021 en vaststelling contributie 2022
12. Rondvraag
13. Sluiting (21.00 uur)
Het jaarverslag kunt u vinden op onze website www.walboduin.nl. Het financieel
verslag kan worden afgehaald in het verenigingsgebouw, of per email opgevraagd
info@walboduin.nl
Het door u gekozen bestuur ziet er vanaf 11 november 2020 als volgt uit:
– J.H.M.Hoogwout, voorzitter
– J.H.A.van den Muijsenberg, vice-voorzitter
– M.Fagel, secretaris,
– H. Kroon,penningmeester
– Bert van der Valk
– H. Maasland
Per 1 januari 2021 is mevrouw Fagel teruggetreden uit het bestuur. Met plezier stellen
wij u voor mevrouw Shireen Husain Khan in de functie van secretaris. Zij heeft ruime
secretariële ervaring en het bestuur beveelt haar van harte bij de leden aan.
Helaas is onlangs onze penningmeester, de heer John Kroon, plotseling overleden. De
heer H. Maasland heeft te kennen gegeven vooralsnog de financiële zaken van de
vereniging over te nemen.
Volgens het rooster treedt geen van de bestuursleden dit jaar af. Ingevolge artikel 9 van
de statuten geschiedt de benoeming van bestuursleden door de algemene vergadering
uit één of meer voordrachten. Tot het maken van voordrachten zijn zowel het bestuur als
tien leden van de vereniging bevoegd. Een voordracht van kandidaten dient tenminste
drie maal vierentwintig uur voor aanvang van de vergadering in het bezit te zijn van
het bestuur. De voordracht moet zijn getekend door tenminste tien leden en door de
voorgesteld kandidaat.

Wij verzoeken  u vriendelijk zich aan te melden via info@walboduin.nl omdat de capaciteit van de zaal

gelimiteerd is en het nog onzeker is welke coronamaatregelen rond 16 september van toepassing zijn.

Uiteraard volgen wij de RIVM aanbevelingen m.b.t. afstand en aantal personen.