Algemene ledenvergadering Wijkvereniging

Op 9 mei wordt in verenigingsgebouw Walboduin de jaarlijkse algemene vergadering gehouden. Aanvang 19.30u, in verenigingsgebouw Walboduin, Alphons Diepenbrockhof 2 (achterkant Jumbo). Zaal open om 19.15 u.

A G E N D A

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Goedkeuring en vaststelling notulen ALV 2018
 4. Ingekomen stukken
 5. Goedkeuring en vaststelling Jaarverslag 20178
 6. Financiën- financieel verslag 2018*
 7. Bevindingen kascommissie
 8. Décharge bestuur en penningmeester
 9. Benoeming kascommissie
 10. Bestuursverkiezing **
 11. Begroting 2019 en vaststelling contributie 2020
 12. Rondvraag
 13. Sluiting (ca. 21.00 uur)

*Het financieel verslag kan na 20 maart worden afgehaald in het verenigingsgebouw,
of per email opgevraagd worden : info@walboduin.nl
** toelichting bestuursverkiezing
Het door u gekozen bestuur ziet er vanaf 5 april 2018 als volgt uit:
J.H.M.Hoogwout, voorzitter
J.H.A. van den Muijsenberg, vice-voorzitter
J. Hofker, secretaris
J.H. Kroon, penningmeester
Volgens het rooster treedt de penningmeester de heer J.Kroon af. Deze heeft te kennen
gegeven zich herkiesbaar te stellen, als beheerder van de financiën. Ingevolge artikel 9 van
de statuten geschiedt de benoeming van bestuursleden door de algemene vergadering uit
één of meer voordrachten. Tot het maken van voordrachten zijn zowel het bestuur als tien
leden van de vereniging bevoegd. Een voordracht van tegenkandidaten dient tenminste
drie maal vierentwintig uur voor aanvang van de vergadering in het bezit te zijn van het
bestuur. De voordracht moet zijn getekend door tenminste tien leden en door de voorge-
stelde kandidaat.


Na de vergadering is er gelegenheid informeel van gedachten te
wisselen met elkaar en met het bestuur onder het genot van een
hapje en een drankje.