Algemene Ledenvergadering 2024

UITNODIGING
Algemene Ledenvergadering 2024
Datum: donderdag 28 maart 2024
Aanvang: 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur
Plaats: Verenigingsgebouw Walboduin
Alphons Diepenbrockhof 2 (achterkant Jumbo)

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Goedkeuring en vaststelling notulen ALV 2023
4. Ingekomen stukken
5. Goedkeuring en vaststelling Jaarverslag 2023
6. Financiën – financieel verslag 2023
7. Bevindingen kascommissie
8. Décharge bestuur en penningmeester
9. Benoeming kascommissie
10. Bestuursverkiezing
11. Begroting 2024 en vaststelling contributie 2025
12. Rondvraag
13. Sluiting (21.00 uur)
Het jaarverslag kunt u vanaf medio maart 2024 vinden op onze website www.walboduin.nl. Het financieel verslag kan worden afgehaald in het verenigingsgebouw, of per email opgevraagd info@walboduin.nl vanaf medio maart 2024.
Het door u gekozen bestuur ziet er vanaf 30 mei 2023 als volgt uit:
– J.H.M. Hoogwout, voorzitter
– J.H.A. van den Muijsenberg, vice-voorzitter
– C. van der Wacht, secretaris
– L. van der Valk, lid
Volgens het rooster treedt geen der bestuursleden af. De heer Maasland blijft ad interim penningmeester.
Na een paar vergaderingen als aspirant lid te hebben bijgewoond is het bestuur verheugd aan de leden te kunnen voorstellen Koos Smitt als aankomend penningmeester.
Koos heeft ruime ervaring als penningmeester en is een actief bewoner van één van onze wijken. We bevelen hem dan ook van harte bij u aan.
Ingevolge artikel 9 van de statuten geschiedt de benoeming van bestuursleden door de algemene vergadering uit één of meer voordrachten. Tot het maken van voordrachten zijn zowel het bestuur als tien leden van de vereniging bevoegd. Een voordracht van kandidaten dient tenminste drie maal vierentwintig uur voor aanvang van de
vergadering in het bezit te zijn van het bestuur. De voordracht moet zijn getekend door tenminste tien leden en door de voorgestelde kandidaat.

Voor het bijwonen van de vergadering dient u uw komst te melden via info@walboduin.nl. De zaalindeling is namelijk afhankelijk van het aantal aanmeldingen.