Algemene Ledenvergadering 2020

Algemene Ledenvergadering 2020

De ALV die gepland stond in mei, kon vanwege de lockdown niet doorgaan. Helaas zitten we nog altijd in een coronacrisis, waardoor het bestuur genoodzaakt is de ALV 2020 in beperkte vorm te houden. Deze is nu gepland op woensdag 11 november a.s. om 14 uur in het verenigingsgebouw Walboduin, Alphons Diepenbrockhof 2 (achterzijde Jumbo). Zaal open vanaf 13.30 u.

Om de coronarichtlijnen te respecteren kunnen er slechts 20 personen in de zaal aanwezig zijn op 1½ meter afstand. Indien u de vergadering wilt bijwonen, moet u zich aanmelden via het secretariaat (tel. (070) 3972351, contactformulier op www.walboduin.nl, of info@walboduin.nl). Er kunnen slechts 14 leden de vergadering bijwonen, Samen met het bestuur (4), de notulist (1) en de kascommissie (1) is het totaal aantal toegestane aanwezigen bereikt. Kunt u niet aanwezig zijn, stuur dan uw vragen of opmerkingen per e-mail naar ons kantoor. Het bestuur zal zijn best doen e.e.a. snel te beantwoorden.

Wij hopen volgende jaar een “normale” ALV te kunnen uitschrijven. In de tussentijd  proberen wij u via de Wijkinfo en de website zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

A G E N D A

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Goedkeuring en vaststelling notulen ALV 2019*
 4. Ingekomen stukken
 5. Goedkeuring en vaststelling Jaarverslag 2019*
 6. Financiën – financieel verslag 2019*
 7. Bevindingen kascommissie
 8. Décharge bestuur en penningmeester
 9. Benoeming kascommissie
 10. Bestuursverkiezing **
 11. Begroting 2020 en vaststelling contributie 2021
 12. Rondvraag
 13. Sluiting (16.00 uur)

 

*Het jaarverslag en de notulen ALV 2019 kunt u vinden op deze website, of kan samen met het financieel verslag worden afgehaald in het verenigingsgebouw, of per email opgevraagd via info@walboduin.nl.

** Het door u gekozen bestuur ziet er vanaf 5 april 2019 als volgt uit: J.H.M.Hoogwout (voorzitter), J.H.A.van den Muijsenberg (vice-voorzitter), J. Hofker (secretaris), J.H. Kroon (penningmeester) Volgens het rooster treedt de secretaris, de heer Hofker, af. Deze heeft te kennen gegeven zich niet herkiesbaar te stellen. Ingevolge artikel 9 van de statuten geschiedt de benoeming van bestuursleden door de algemene vergadering uit één of meer voordrachten. Tot het maken van voordrachten zijn zowel het bestuur als tien leden van de vereniging bevoegd. Een voordracht van kandidaten dient tenminste drie maal vierentwintig uur voor aanvang van de vergadering in het bezit te zijn van het bestuur. De voordracht moet zijn getekend door tenminste tien leden en door de voorgestelde kandidaat.