Statuten van de Wijkvereniging Bohemen, Waldeck en Kijkduin

Artikel 1

1. De vereniging draagt de naam: Wijkvereniging Bohemen, Waldeck en Kijkduin.

Zij is gevestigd te ‘s – Gravenhage.

2. Haar werkgebied wordt in het Huishou delijk Reglement nader omschreven.

3. Waar in deze statuten wordt gesproken van “Bohemen, Waldeck en Kijkduin”, wordt daaronder verstaan het werkgebied van de vereniging.

DOEL

Artikel 2

1. De vereniging heeft ten doel de behartiging van de gemeenschappe lijke belangen van en de versteviging van de band tussen de leden van Bohemen, Meer en Bos,Waldeck en Kijkduin door het organiseren van verenigings activiteiten en door deelname aan activiteiten gericht op samenlevingsopbouw.

2. Zij tracht dit doel te be reiken langs wettige weg, en wel door:

a. het houden van bijeenkomsten om de contacten tussen de leden te bevorderen.

b. de leden te informeren, te motiveren en activeren om voor het genoemde doel werkzaam te zijn;

c. samen te werken met andere instell ingen en organisaties met een overeenkomstig doel die gevestigd zijn in de gemeente ‘s – Gravenhage;

d. het oprichten van clubs en het instellen van commissies, werkgroepen en dergelijke;

e. de verschillende meningen van de leden zo goed mogelijk te bun delen en uit te dragen;

f. het in stand houden van een wijkgebouw, voor zover daartoe passende mogelijkheden bestaan;

g. het uitgeven van een eigen orgaan;

h. alle andere middelen welke tot het bereiken van het doel b evorderlijk kunnen zijn.

DUUR

Ar tikel 3

De vereniging werd opgericht op tien mei negentienhonderd vijfenveertig en erkend door goedkeuring van haar statuten. Van de inwerking treding van de onderhavige statuten af is de vereniging aangegaan voor onbepaalde tijd.

LEDEN, BUITENLEDEN EN D ONATEURS

Artikel 4

1. De leden zijn gewone leden of ereleden. Gewone leden kunnen slechts zijn bewoners van Bohemen, Waldeck en Kijkduin, die de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt.

2. Gewoon lid is degene die als lid is toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.

3. Erelid is degene die op grond van zijn of haar bijzondere verdiensten voor de

vereniging door de ledenvergadering als zodanig is benoemd.

4. Tot de vereniging kunnen als buitenlid of als donateur toetreden natuurlijke pers onen die niet binnen het werkgebied woonachtig zijn alsmede verenigingen, instellingen en bedrijven al of niet gevestigd binnen het werkgebied van de vereniging.

5. Buitenleden zijn natuurlijke personen die niet woonachtig zijn in Bohemen, Waldeck en Kij kduin. Zij kunnen aan alle verenigingsactiviteiten deelnemen als ware zij gewone leden.

6. Het bestuur beslist over de toelating van leden, buitenleden en donateurs.

7. Indien het bestuur negatief beslist over een toelating kan betrokkene binnen veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving beroep doen op de ledenvergadering. Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de secretaris. Op het beroep wordt besloten op de eerst volgende ledenvergadering.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 5

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door overlijden;

b. door schriftelijke opzegging door het lid, tenminste één maand voor het einde van het verenigingsjaar;

c. door opzegging namens de vereniging. Schriftelijke opzegging namens de vereniging kan te allen tijde en zonder in achtneming van een opzegtermijn geschieden door het bestuur, wanneer redelijkerwijze van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

d. door ontzetting. Deze kan alleen door de ledenvergad ering worden

uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2. Ten aanzien van een lid, dat bestuurslid is, geschiedt de opzegging name ns de vereniging door de ledenvergadering tenzij eerdere opzegging volgens het

bestuur noodzakelijk wordt geacht.

3. Van een schriftelijke opzegging namens de vereniging door het bestuur kan de betrokkene binnen veertien dagen na ontvangst van de op zegging in beroep gaan bij de ledenvergadering. Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de secretaris. Op het beroep wordt besloten op de eerst volgende ledenvergadering.

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is de betrokkene ges chorst, evenwel met dien verstande dat hij/zij bevoegd is, de ledenvergadering, waarin op het beroep wordt beslist, tijdens de behandeling van het beroep bij te wonen en dan het woord te voeren. Hij/zij heeft echter geen stemrecht.

RECHTEN EN VERPLIC HTINGEN

Artikel 6

1. Onverminderd het overigens bij de wet of deze statuten bepaalde hebben de leden het recht om deel te nemen aan de door het bestuur van de vereniging georganiseerde activiteiten onder de door het bestuur gestelde voorwaarden en regel s.

2. De leden zijn een contributie aan de vereniging verschuldigd. Deze contributie wordt vastgesteld door de ledenvergadering.

3. Personen, van wie het lidmaatschap een aanvang heeft genomen of is geëindigd , in de 1e helft van het jaar zijn over het gehele jaar, waarin de aanvang of het einde plaatsvindt, de contributie verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

Personen, die in de 2e helft van het jaar lid worden betalen voor dat jaar de helft van de contributie.

4. Alle op de invordering van gelden vallende kosten komen voor rekening van de betrokkene.

Artikel 7

Het bestuur is bevoegd in naam van de leden rechten te bedingen en na voorafgaande goedkeuring van de ledenvergadering in naam van de leden verplichtingen aan te gaan.

GELDMIDDELEN

Artikel 8

1. De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen door:

a. het heffen van contributie;

b. het aanvaarden van donaties, giften, legaten en erfstellingen;

c. het innen van baten uit verenigingsactiviteiten;

d. overheidssubsidies.

2. Erfst ellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedel beschrijving.

HET BESTUUR

Artikel 9

1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de ledenvergadering. Slechts leden van de vereni ging en hun gezinsleden, in beide gevallen ouder dan achttien jaar, kunnen bestuursleden zijn.

De bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen bij besluit van de ledenvergadering. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door ee n besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn.

2. Indien het bestuur uit minder dan vijf bestuursleden bestaat, behoudt het niettemin zijn bevoegdheden, onverminderd de verplichting van het bestuur om in de vacature te doen voorzien.

3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer voordrachten. Tot het maken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tenminste tien leden. De voordracht van het bestuur en zo mogelijk de voordracht van tege n kandidaten gesteld d oor tenminste tien leden wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. In ieder geval wordt bij de oproeping gewezen op de mogelij kheid van het stellen van tegen kandidaten door tenminste tien leden. Een voordracht door tien of meer leden moet minstens drie maal vierentwintig uur vóór de aanvang van de leden –

vergadering bij het bestuur zijn ingediend.

4. De voorzitter, de secretaris en de penn ingmeester worden door de leden vergadering in fun c tie gekozen. Zij vormen het dagelijks bestuur dat belast is met de dagelijkse leiding van de vereniging.

5. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming volgens een door het bestuur op te maken rooster af. De aftredende is met instemming van de ledenvergadering terstond herkiesbaar.

6 . Een bestuurslid kan te allen tijde zelf ontslag nemen.

7. In een tussentijdse ontstane vacature voorziet het bestuur zo nodig tot de eerstvolgende vergadering. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 10

De vertegenwoordiging van de vereniging in en buiten rechte berust uitsluitend bij de voorzitter en de secretaris of hun plaatsvervangers gezamenlijk.

BESTUURSTAKEN

Artikel 11

In het Huishoudelijk R eglement worden regels betreffende de werkwijze van het bestuur opgenomen.

LEDENVERGADERING

Artikel 12

1. Ieder jaar wordt tenminste één ledenvergadering gehouden.

2. Andere ledenvergaderingen worden gehouden:

a. indien het Huishoudelijk Reglement dat voorschrijft;

b. wanneer het bestuur daartoe besluit;

c. wanneer tenminste dertig leden dit schriftelijk aan het bestuur verzocht hebben onder vermelding van het onderwerp dat zij behandeld willen zien.

3. Het bestuur draagt er zorg voor dat de leden te nminste veertien dagen vóór de betreffende vergadering worden opgeroepen.

4. Alle leden van de vereniging alsmede de gezinsleden ouder dan achttien jaar die tot het huishouden van het lid behoren hebben toeg ang tot een leden vergadering.

5. Over toel ating van andere dan in lid 4 bedoelde personen beslist de vergadering; deze taak kan door de vergadering aan het bestuur worden gedelegeerd.

6. Ieder lid heeft één stem. Bij afwezigheid van een lid kan zijn stem worden uitgebracht door één van zijn ge zinsleden bedoeld in lid 4.

7. De voorzitter en de secretaris van het bestuur en hun plaatsvervangers treden als zodanig ook op bij de ledenvergadering.

DE AGENDA VAN DE VERGADERING

Artikel 13

1. De agenda van de ledenvergadering vermeldt tenminste:

a. vaststellen van het verslag van de vorige ledenvergadering;

b. jaarverslag door het bestuur over het afgelopen boekjaar;

c. financieel verslag door het bestuur over het afgelopen boekjaar;

d. verslag van de kascommissie;

e. benoeming van een kascom missie.

2. Een voorstel tot statutenwijziging moet door het bestuur ontvangen worden tenminste dertig dagen voor de ledenvergadering en door tenminste dertig leden ondersteund worden.

OPROEPING TER VERGADERING

Artikel 14

1. Een ledenvergadering vo or de leden worden door de zorg van voorzitter en secretaris bijeengeroepen door middel van een schriftelijke kennisgeving, welke tenminste veertien dagen van te voren wordt opgenomen in het orgaan van de vereniging.

2. Indien het bestuur een verzoek als bedoeld in artikel 12, tweede lid onder c, heeft bereikt, gaat het binnen veertien dagen tot oproeping van de gevraagde vergadering over en stelt die vast op een datum gelegen binnen vier weken na ontvangst van het verzoek.

3. Indien het bestuur niet bi nnen veertien dagen tot de in het vorige lid bedoelde oproeping overgaat, kunnen de verzoekers zelf tot die oproeping overgaan op de wijze als aangegeven in het eerste lid. Indien zij niet instaat zijn de vergadering op die wijze bijeen te roepen, kunnen zij de vergadering bijeenroepen bij advertentie in een te ‘s – Gravenhage veelgelezen dagblad.

BOEKJAAR

Artikel 15

Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 16

1. Deze statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de ledenvergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de stemmen. In deze vergadering moet tenminste één/tiende van de leden aanwezig zijn.

2. Indien in een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan d e orde is, niet één/tiende van de leden aanwezig is, dan moet de ledenvergadering besluiten:

– direct een nieuwe vergadering te houden;

– een nieuwe vergadering te houden niet eerder dan tien dagen en niet later dan dertig dagen na de voorgaande;

In beide gevallen kan het voorstel tot statutenwijziging afgehandeld worden en met eenvoudige meerderheid een besluit tot statuten wijziging worden aangenomen, ongeacht het aantal aanwezige leden.

3. Zij die de oproeping tot de vergadering ter behandeli ng van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage l eggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.

4. De wijziging treedt niet in werking voordat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

ONTBINDING

Artikel 17

1. Op een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in art ikel 16, leden 1, 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.

2. Ingeval van ontbinding wordt de bestemming van het batig saldo vastgesteld bij besluit van de ledenvergadering.

Op dit besluit is het bepaalde in artikel 16, leden 1, 2 en 3 eveneens van ove reen komstige

t oepassing.

Artikel 18

Nadere regeling van verenigingsaangelegenheden geschiedt in een Huishoudelijk Reglement, dat door de ledenvergadering wordt vastgesteld.