Statuten van de Wijkvereniging Bohemen, Waldeck en Kijkduin

Vastgesteld op 21 december 1996 door de algemene vergadering en verleden op 30 december 1996 voor notaris  Mr Dr Willem Gerardus Cornelius Maria Lourijsen.

NAAM, ZETEL EN WERKGEBIED
Artikel 1

1. De vereniging draagt de naam: Wijkvereniging Bohemen, Waldeck en Kijkduin.

2. De vereniging is gevestigd te ‘s – Gravenhage.

3. Het werkgebied van de vereniging wordt aangeduid met “Bohemen, Waldeck en Kijkduin”.

De grens van het werkgebied van de vereniging loopt vanaf de Noordzee langs Blijrustduin, midden door Wijndaelerweg, Ockenburgstraat, Nocturnestraat, Pisuissestraat, Arnold Spoelplein, Lisztstraat, Pauline de Haan Manifargespad, Mozartlaaan, Monseigneur Nolenslaan, Thorbeckelaan, Laan van Meerdervoort, Pioenweg, Dael en Bergselaan, Sportlaan, De Savornin Lohmanlaan naar de Noordzee.

3. Waar in deze statuten wordt gesproken van “Bohemen, Waldeck en Kijkduin”, wordt daaronder verstaan het werkgebied van de vereniging.

DOEL
Artikel 2

1. De vereniging heeft ten doel de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van en de versteviging van de band tussen de leden van de vereniging door het organiseren van verenigingsactiviteiten en door deelname aan activiteiten gericht op samenlevingsopbouw.

2. Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg, en wel door:

a. het houden van bijeenkomsten om de contacten tussen de leden te bevorderen;

b. de leden te informeren, te motiveren en activeren om voor het genoemde doel werkzaam te zijn;

c. samen te werken met andere instellingen en organisaties met een overeenkomstig doel die gevestigd zijn in de gemeente ‘s – Gravenhage;

d. het oprichten van clubs en het instellen van commissies, werkgroepen en dergelijke;

e. de verschillende meningen van de leden zo goed mogelijk te bundelen en uit te dragen;

f. het in stand houden van een wijkgebouw, voor zover daartoe passende mogelijkheden bestaan;

g. het uitgeven van een eigen orgaan;

h. het oprichten en instandhouden van een zogenaamd wijkberaad van de bewoners in het werkgebied;

i. alle andere middelen welke tot het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn.

DUUR
Artikel 3

De vereniging werd opgericht op tien mei negentienhonderd vijfenveertig en erkend door goedkeuring van haar statuten. De vereniging duurt voort voor onbepaalde tijd.

LEDEN, ERELEDEN, BUITENLEDEN EN DONATEURS
Artikel 4

1. De leden zijn gewone leden, ereleden of buitenleden. Gewone leden kunnen slechts zijn bewoners van Bohemen, Waldeck en Kijkduin, die de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt.

2. Meerderjarige bewoners in het werkgebied alsmede  meerderjarige natuurlijke personen of rechtspersonen, die in het werkgebied een bedrijf in stand houden, kunnen als gewoon lid tot de vereniging worden toegelaten.

3. Erelid is degene die op grond van zijn of haar bijzondere verdiensten voor de vereniging door de algemene vergadering als zodanig is benoemd.

4. Meerderjarige natuurlijke personen, die niet binnen het werkgebied wonen en evenmin in het werkgebied een bedrijf in stand houden, kunnen als buitenlid tot de vereniging worden toegelaten. Buitenleden hebben dezelfde rechten en plichten  als gewone leden.

5. Personen die geen gewoon lid of buitenlid van de vereniging zijn, kunnen als donateur worden toegelaten.

6. In de statuten worden onder “de leden”  respectievelijk “lid” de gewone leden, de ereleden en de buitenleden verstaan, voor zover  uit de statuten niet anders voortvloeit.

7. Het bestuur beslist over de toelating van leden, buitenleden en donateurs.

Indien het bestuur negatief beslist over een toelating kan betrokkene binnen veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving beroep doen op de algemene vergadering. Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de secretaris. Op het beroep wordt door de  algemene vergadering besloten, zo mogelijk tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 5
Het lidmaatschap eindigt:

a. door overlijden; wanneer het een rechtspersoon betreft wanneer de rechtspersoon ophoudt te bestaan.

b. door schriftelijke opzegging door het lid, tenminste één maand voor het einde van het boekjaar;

c. door schriftelijke opzegging namens de vereniging; opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur en kan te allen tijde en zonder inachtneming van een opzegtermijn geschieden, wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijze van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

d. door ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt; de ontzetting geschiedt door het bestuur; het lid wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld; het lid staat binnen één maand na ontvangst van het besluit beroep op de algemene vergadering open; op het beroep wordt door de algemene vergadering besloten, zo mogelijk tijdens de eerstvolgende algemene vergadering; gedurende de beroepstermijn  en hangende het beroep is het lid geschorst, evenwel met dien verstande dat het lid bevoegd is, de algemene vergadering, waarin het beroep wordt behandeld, tijdens de behandeling van het beroep, niet echter tijdens de beslissing op het beroep, bij te wonen en dan het woord te voeren.

RECHTEN EN VERPLIC HTINGEN
Artikel 6

1. Onverminderd het overigens bij de wet of deze statuten bepaalde hebben de leden het recht om deel te nemen aan de door het bestuur van de vereniging georganiseerde activiteiten onder de door het bestuur gestelde voorwaarden en regels.

2. De leden zijn een jaarlijkse contributie aan de vereniging verschuldigd. Deze contributie wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

3. Personen, van wie het lidmaatschap een aanvang heeft genomen of is geëindigd, in de eerste helft van het boekjaar, zijn over het boekjaar, waarin de aanvang plaatsvindt, de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

Personen, die in de tweede helft van het boekjaar lid worden, zijn over het boekjaar, waarin de aanvang plaatsvindt, de jaarlijkse contributie voor de helft verschuldigd.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

4. Alle op de invordering van gelden vallende kosten komen voor rekening van de betrokkene.

Artikel 7

Het bestuur is bevoegd in naam van de leden rechten te bedingen en na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering in naam van de leden verplichtingen aan te gaan.

GELDMIDDELEN
Artikel 8

1. De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen door:

a. het heffen van de jaarlijkse contributie;

b. het aanvaarden van donaties, giften, legaten en erfstellingen;

c. het innen van baten uit verenigingsactiviteiten;

d. overheidssubsidies.

2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

HET BESTUUR
Artikel 9

1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Slechts leden van de vereniging en hun meerderjarige gezinsleden kunnen bestuursleden zijn.

De bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen bij besluit van de algemene vergadering. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn.

2. Indien het bestuur uit minder dan vijf bestuursleden bestaat, behoudt het niettemin zijn bevoegdheden, onverminderd de verplichting van het bestuur om in de vacature te doen voorzien.

3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer voordrachten.

Tot het maken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tenminste tien leden. De voordracht van het bestuur en zo mogelijk de voordracht van tegen-kandidaten gesteld door tenminste tien leden wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. In ieder geval wordt bij de oproeping gewezen op de mogelijkheid van het stellen van tegen-kandidaten door tenminste tien leden. Een voordracht door tien of meer leden moet minstens drie maal vierentwintig uur vóór de aanvang van de algemene vergadering bij het bestuur zijn ingediend.

Aan voordrachten  als bedoeld kan door een algemene vergadering het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van die vergadering, mits in die vergadering tenminste twee derden van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

4. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden door de algemene vergadering in functie gekozen. Zij vormen het dagelijks bestuur dat belast is met de dagelijkse leiding van de vereniging.

5. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming volgens een door het bestuur op te maken rooster af. De aftredende is met instemming van de algemene vergadering terstond herkiesbaar.

6 . Een bestuurslid kan te allen tijde zelf ontslag nemen.

7.  Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 10

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover  uit de wet niet anders voortvloeit.

2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan de voorzitter (bij diens belet of ontsteltenis een ander daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid) en de secretaris (bij diens belet of ontsteltenis een ander daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid) tezamen.

BESTUURSTAKEN
Artikel 11

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

2. Het bestuur vergadert in de regel één maal per drie maanden en voorts telkens als dit door de voorzitter of door tenminste twee bestuursleden gewenst wordt.

3. Ieder bestuurslid brengt één stem uit.

4. Besluiten van het bestuur worden, voorzover de statuten geen andere regeling bevatten, in vergadering genomen met de stemmen van de meerderheid van het aantal in functie zijnde bestuursleden,.

5. Het bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen mits dit schriftelijke of door middel van op documenten vastgelegde telecommunicatie geschiedt en de meerderheid van het aantal in functie zijnde  bestuursleden zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreekt.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 12

1. Jaarlijks, voor één juli, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, wordt een algemene vergadering gehouden.

2. Andere algemene vergaderingen worden gehouden:

a. wanneer de algemene vergadering daartoe besluit;

b. wanneer het bestuur daartoe besluit;

c. wanneer de voorzitter van het bestuur daartoe besluit;

d. wanneer tenminste dertig leden dit schriftelijk aan het bestuur verzocht hebben onder vermelding van het onderwerp dat zij behandeld willen zien.

3. Het bestuur draagt er zorg voor dat de leden tenminste veertien dagen vóór de betreffende vergadering worden opgeroepen.

4. Alle leden van de vereniging alsmede de meerderjarige gezinsleden  van de leden hebben toegang tot een algemene vergadering.

5. Over toelating van andere dan in lid 4 bedoelde personen beslist de voorzitter van het bestuur.

6. Ieder lid heeft één stem. Bij belet van een lid kan zijn stem uitsluitend worden uitgebracht door één van zijn gezinsleden bedoeld in lid 4.

7. De voorzitter en de secretaris van het bestuur en hun plaatsvervangers treden als zodanig ook op bij de algemene vergadering.

DE AGENDA VAN DE VERGADERING
Artikel 13

1. De agenda van de algemene vergadering vermeldt tenminste het vaststellen van het verslag van de vorige algemene vergadering.

2. De agenda van de in artikel 12 lid 1 bedoelde algemene vergadering vermeldt voorts tenminste:

a. de behandeling van het jaarverslag van het bestuur over het afgelopen boekjaar;

b. de behandeling van het financieel verslag van het bestuur over het afgelopen boekjaar;

c. het verslag van de kascommissie;

d. de benoeming van een kascommissie.

3. Door de algemene vergadering wordt jaarlijks een uit twee of meer leden bestaande kascommissie benoemd. De leden van de kascommissie mogen geen deel uitmaken van het bestuur.
De kascommissie onderzoekt het in het tweede lid onder b. bedoelde financiële verslag en brengt verslag uit van haar bevindingen aan de algemene vergadering.
OPROEPING EN BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14

1. Een algemene vergadering wordt door de zorg van voorzitter en secretaris bijeengeroepen door middel van een schriftelijke kennisgeving, welke tenminste veertien dagen van te voren wordt opgenomen in het orgaan van de vereniging.

2. Indien het bestuur een verzoek als bedoeld in artikel 12, tweede lid onder c, heeft bereikt, gaat het binnen veertien dagen tot oproeping van de gevraagde vergadering over en stelt die vast op een datum gelegen binnen vier weken na ontvangst van het verzoek.

3. Indien het bestuur niet binnen veertien dagen tot de in het vorige lid bedoelde oproeping overgaat, kunnen de verzoekers zelf tot die oproeping overgaan op de wijze als aangegeven in het eerste lid. Indien zij niet instaat zijn de vergadering op die wijze bijeen te roepen, kunnen zij de vergadering bijeenroepen bij advertentie in een te ‘s – Gravenhage dagblad.

4. Omtrent onderwerpen, niet in de schriftelijke kennisgeving vermeld, kan door de algemene vergadering geen geldig besluit worden genomen.

5. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

6. Over personen  wordt schriftelijk gestemd; over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij één der aanwezige stemgerechtigden schriftelijke stemming verlangt; stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand van de aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.

7. Indien bij een eerste stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen behaalt, wordt herstemd tussen de twee personen, die bij de eerste stemming de meeste stemmen behaalden.

Indien meerdere personen evenveel stemmen op zich verenigden en voor herstemming in aanmerking zouden komen, zal door loting worden beslist, welke twee personen voor herstemming in aanmerking komen.

Indien bij de herstemming de stemmen staken beslist het lot.

BOEKJAAR

Artikel 15

Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 16

1. Deze statuten kunnen op voorstel als hierna geregeld worden gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering, genomen met  tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen, mits in die vergadering tenminste één tiende van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Een voorstel tot statutenwijziging kan worden gedaan door het bestuur dan wel door tenminste dertig leden. In het laatste geval moet het  voorstel tenminste dertig dagen vóór de algemene vergadering bij het bestuur zijn ingediend.

2. Indien in een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet één tiende van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan de vergadering in een nieuwe vergadering te houden niet eerder dan tien dagen en niet later dan dertig dagen na de voorgaande, het voorstel tot statutenwijziging aanvaarden met volstrekte meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

3. Zij die de oproeping tot de vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.

4. De wijziging treedt niet in werking voordat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

ONTBINDING
Artikel 17

1. Op een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in artikel 16, leden 1, 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.

2. Ingeval van ontbinding wordt de bestemming van het batig saldo vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering.

Op dit besluit is het bepaalde in artikel 16, leden 1, 2 en 3 eveneens van overeenkomstige toepassing.

REGLEMENTEN

Artikel 18

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement of één of meer andere reglementen vaststellen of wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door de statuten niet of niet volledig wordt voorzien.

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met de statuten.

COMMISSIES

Artikel 19

Zowel de algemene vergadering als het bestuur kunnen commissies instellen onder vaststelling van taak en samenstelling van de commissies.

SLOTBEPALING

Artikel 20

In gevallen waarin niet is voorzien bij de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, beslist het bestuur.