Privacyverklaring

Wijkvereniging Bohemen-Waldeck-Kijkduin (BWK) gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
Verwerking van persoonsgegevens van leden
Persoonsgegevens van leden worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Ledenadministratie;
– Contributieheffing;
– Informatieverstrekking;
– Uitnodiging voor bijeenkomsten.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Wijkvereniging BWK de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam en achternaam;
– Adres: straatnaam/huisnummer/postcode/woonplaats;
– Telefoonnummer(s);
– Geslacht;
– E-mailadres;
Uw persoonsgegevens worden door BWK opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men aangemeld is en maximaal twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens NAW-gegevens voor het oud-ledenbestand en de fiscale bewaarplicht van de financiële gegevens van zeven jaar.
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden of indien daar een wettelijke verplichting toe is.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Het verwijderen van uw gegevens is alleen mogelijk als de gegevens niet meer relevant zijn voor het lidmaatschap. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Cookies of vergelijkbare door ons gebruikte techniekentechnieken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. U kunt u afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Vragen
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.