Intern overleg

Het bestuur van SBK komt circa acht keer per jaar bij elkaar om er voor te zorgen, dat SBK naar behoren functioneert door beleid te formuleren en uit te voeren en problemen te identificeren en op te lossen.

SBK heeft ten tijde van het opstellen van het Mastrerplan Kijkduin in samenspraak met het Wijkberaad Bohemen, Waldeck, Kijkduin (BWK) en de Commissie Loosduinen een drietal werkgroepen opgericht. Daarin hadden diverse bewoners zitting, hoofdzakelijk afkomstig van andere bewonersorganisaties als huurdersverenigingen en Verenigingen van Eigenaren. SBK en BWK zijn in alle werkgroepen vertegenwoordigd.

De werkgroepen zijn:

 • Werkgroep Kijkduin Bad onder voorzitterschap van Eric van Baarsel (SBK)
 • Werkgroep Kijkduin Binnen onder voorzitterschap van Hank Hoogwout (BWK)
 • Werkgroep Infrastructuur onder voorzitterschap van Jan Hofker (BWK).

De Werkgroep Kijkduin Bad houdt zich voornamelijk bezig met de herontwikkeling van Bad. De plannen worden kritisch doch constructief beoordeeld en zo nodig van commentaar voorzien. Een uit de werkgroep gevormde Overleggroep pleegt frequent overleg met de gemeente (Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Stadsdeel Loosduinen), de ontwikkelaars FRED (winkelcentrum met appartementen) en BOHA (hotel met appartementen) en de bouwer Boele & van Eesteren over vragen, opmerkingen en suggesties.

In de Werkgroep Kijkduin Bad hebben op dit moment zitting:

 • Eric van Baarsel, voorzitter (SBK)
 • Mirjam Halverhout, notuliste (SBK)
 • Arthur van Rijswijk (SBK)
 •  
 • Herman van den Muijsenberg (BWK)
 • Frans de Canne (VvE Zeehaghe)
 • Hans van Dijk (VvE Zeehaghe)
 • Rob van de Laar (Huurdersvereniging Sterflats)
 • Wilma Jansen (Huurdersvereniging Westkapellelaan-Domburglaan)
 • Henk Jehee (Huurdersvereniging Kijkduinsestraa-Katwijkselaan-Zandvoortselaan/KKZ)
 • Hans Masdorp (Hagheduyn)

De Werkgroep Kijkduin Binnen richt zich op de woningbouwontwikkelingen buiten ons plangebied tussen de Machiel Vrijenhoeklaan en de Monsterseweg.

De Werkgroep Infrastructuur buigt zich over de ontsluiting en bereikbaarheid van zowel Bad als Binnen.

De Werkgroepen komen naar behoefte een aantal malen per jaar bij elkaar.

Extern overleg

Overleggroep

Zoals onder Intern overleg al genoemd pleegt een vertegenwoordiging uit de Werkgroep Kijkduin Bad, de zogenaamde Overleggroep, regelmatig overleg met partijen die betrokken zijn bij de herontwikkeling van Kijkduin Bad.

De Overleggroep bestaat nu uit:

 • Eric van Baarsel, voorzitter (SBK)
 • Herman van den Muijsenberg (BWK)
 • Frans de Canne (VvE Zeehaghe)
 • Hans van Dijk (VvE Zeehaghe)
 • Arthur van Rijswijk (SBK)

Circa zes keer per jaar wordt overleg gevoerd met de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) en het Stadsdeel Loosduinen van de gemeente Den Haag. Het gaat daarbij over de herontwikkeling van Bad en met namen over de herinrichting van de openbare ruimte. Ook de raakvlakken tussen de plannen van FRED en BOHA enerzijds en die van de gemeente anderzijds komen ter sprake. Het overleg wordt door SBK georganiseerd en levert de voorzitter, stelt de agenda samen in overleg met de deelnemers en verzorgt de verslaglegging.

Bouwoverleg

Voor de korte termijnzaken was een Bouwoverleg actief met vertegenwoordigers van alle bij de herontwikkeling van Bad betrokken stakeholders. Sinds de opheffing van SBRK , die dit overleg trok, is er geen Bouwoverleg meer geweest. De gemeente heeft nu het initiatief genomen om een nieuw Bouwoverleg op te starten onder leiding van Paul van de Kragt, omgevingsmanager van DSO. De eerste vergadering staat voor maart 2019 gepland.

Aan dat overleg nemen vertegenwoordigers deel van de ondernemers, strandexploitanten, bewoners (Frans de Canne en Arthur van Rijswijk), hotel, de ontwikkelaars FRED en BOHA, de bouwer Boele & van Eesteren, Politie, Handhaving, DSO en Stadsdeel Loosduinen. In dit overleg gaat het erom de problemen op te lossen en vragen te beantwoorden, die op korte termijn leven en een snelle actie vragen.

Diversen

Op ad hoc basis vindt overleg plaats met het bestuur van het Wijkberaad Bohemen, Waldeck, Kijkduin (BWK), waarmee een innige samenwerkingsrelatie bestaat. BWK is formeel de belangenbehartiger, ook voor Kijkduin, maar gezien haar grote werkgebied en de vele activiteiten in Kijkduin is onderling en met de gemeente afgesproken dat SBK de belangenbehartiging voor Kijkduin verzorgt. SBK wordt ook als zodanig door partijen erkend.

Naar behoefte presenteert SBK haar opvattingen bij de Commissie Loosduinen, opdat die actueel geïnformeerd is in woord en beeld over de laatste stand van zaken van de planvorming in Kijkduin.

Eveneens naar behoefte vindt overleg plaats met verschillende disciplines binnen het Stadsdeel Loosduinen (groen, verkeer, beheer).