Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2018
donderdag 5 april 2018 aanvang 19.30 uur in verenigingsgebouw Walboduin, A. Diepenbrockhof 2 (achterkant Jumbo)
Zaal open om 19.00 uur.
A G E N D A
1. Opening
2. Mededelingen
3. Goedkeuring en vaststelling notulen ALV 2017
4. Ingekomen stukken
5. Goedkeuring en vaststelling Jaarverslag 2017
6. Financiën – financieel verslag 2017*
7. Bevindingen kascommissie
8. Décharge bestuur en penningmeester
9. Benoeming kascommissie
10. Bestuursverkiezing **
11. Begroting 2018 en vaststelling contributie 2019
12. Rondvraag
13. Sluiting (ca. 21.00 uur)
* Het jaarverslag en de notulen van de vorige ALV kunt u na 20 maart vinden op onze website www.walboduin.nl. Het financieel verslag kan na die datum worden afgehaald in het verenigingsgebouw, of per email opgevraagd worden : info@www.walboduin.nl.
** Toelichting bestuursverkiezing
Het door u gekozen bestuur ziet er vanaf 23 april 2016 als volgt uit:
J.H.M.Hoogwout, voorzitter
J.H.A.van den Muijsenberg, vice-voorzitter
J.Hofker, secretaris
J.H.Kroon,penningmeester
Volgens het rooster van aftreden komt de eerstvolgende bestuursmutatie aan de orde in 2019. Ingevolge artikel 9 van de statuten geschiedt de benoeming van bestuursleden door de algemene vergadering uit één of meer voordrachten. Tot het maken van voordrachten zijn zowel het bestuur als tien leden van de vereniging bevoegd. Een voordracht van tegenkandidaten dient tenminste drie maal vierentwintig uur voor aanvang van de vergadering in het bezit te zijn van het bestuur. De voordracht moet zijn getekend door tenminste tien leden en door de voorgestelde kandidaat.
Na de vergadering is er gelegenheid informeel van gedachten te wisselen met elkaar en met het bestuur onder het genot van een hapje en een drankje.