Financiën 

Als Stichting ontvangt SBK structureel geen subsidie en is dus vooral afhankelijk van de vrijwillige donaties van wijkgenoten en enkele zakelijke donateurs. Van deze ondernemers, die in Kijkduin wonen en werken, wordt een advertentie geplaatst in de SBK krant. Zij zorgen met hun bijdrage voor een belangrijk deel voor dekking van de vaste kosten, zoals de krant.

In 2012 heeft het bestuur voor het eerst gebruik gemaakt van de wijziging in het subsidiebeleid van de Gemeente Den Haag. Vanaf dat jaar kan door iedere bewonersorganisatie subsidie worden aangevraagd voor een project, een eenmalige activiteit. Voor de SBK -bewonersbijeenkomst in april 2014 is dit de eerste keer aangevraagd en toegekend. Sindsdien ontvangen wij elk jaar na aanvraag een dergelijke projectsubsidie voor een deel van de kosten van onze Bewonersbijeenkomsten en van de daarop betrekking hebbende SBK-kranten.

Bewoners in Kijkduin en sympathisanten kunnen SBK financieel steunen door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL43 INGB 0009 6350 32 t.n.v. Stichting Bewonersbelangen Kijkduin. 
Jaarlijks wordt tijdens de Bewonersbijeenkomst in april / mei verantwoording afgelegd van alle inkomsten en uitgaven, die door een kascommissie vooraf zijn gecontroleerd en goedgekeurd.

Eveneens wordt verantwoording afgelegd aan de gemeente Den Haag voor de besteding van de ontvangen projectsubsidies.