Doelstelling en beleid

De  Stichting Bewonersbelangen Kijkduin (SBK) heeft zich tot doel gesteld om de collectieve belangen van de bewoners in haar werkgebied te behartigen teneinde te streven naar een zo goed mogelijk woon- en leefklimaat, nu en in de toekomst. De stichting wil zich breed inzetten voor het behouden van het  karakter van Kijkduin en de bescherming van de (historisch) waardevolle omringende natuur- en recreatiegebieden. SBK opereert onafhankelijk en is niet gebonden aan enige politieke of levensbeschouwelijke richting. Wel is sprake van intensieve samenwerking met het Wijkberaad Bohemen, Waldeck, Kijkduin, dat de Kijkduinse zaken graag aan SBK overlaat.

Om deze doelstellingen te bereiken, ziet het bestuur zich gesteld voor twee belangrijke taken. Ten eerste moet er gestreefd worden naar een zo groot mogelijk draagvlak bij bewoners van Kijkduin en in de tweede plaats zal moeten worden getracht met alle belangengroeperingen in Kijkduin Bad een goede communicatie en, waar mogelijk, samenwerking te realiseren. Het periodiek verspreiden van relevante informatie via krant en website en het deelnemen aan werkgroepen en/of overlegstructuren is essentieel belang. a