Wijkagenda Kijkduin/Ockenburgh en Bohemen/Meer en Bos

Donderdag 14 september 2023 was in het clubhuis van Quick de 1e bijeenkomst voor de wijkagenda Kijkduin/Ockenburgh en Bohemen, Meer en Bos. Zo’n 50 bewoners waren hierbij aanwezig. Tijdens de bijeenkomst werden de resultaten van de enquête besproken. Zo’n 750 bewoners vulden deze in.

Uit de enquête blijkt dat bewoners de wijk gemiddeld het cijfer 8,1 geven op een schaal van 10. Toch zijn er dingen die beter of anders kunnen. Samen bedachten de aanwezigen op de bijeenkomst acties voor de thema’s die zij belangrijk vinden voor de wijkagenda.

5 belangrijke thema’s

Deze onderwerpen zijn volgens de enquête het meest belangrijk voor de wijk:

  • groen
  • jeugd en jongeren
  • ouderen
  • prettig wonen aan de kust
  • verkeersveiligheid

Een aantal thema’s sluit aan bij het Actieplan Kust, waar Kijkduin sinds 2023 onderdeel van is.

Volgende bijeenkomst

De volgende bijeenkomst is in oktober 2023. Dan helpen bewoners​​​​​​​ bij het kiezen van de thema’s die uiteindelijk op de wijkagenda komen. Meer informatie over wanneer dit is en het programma volgt.

Meer informatie

Werkzaamheden lijn 3

Aan de rails van lijn 3 tussen het De Savornin Lohmanplein en de Muurbloemweg wordt van 16 oktober t/m 9 november gewerkt. Een deel van die werkzaamheden vindt ‘s-nachts plaats tussen 23.00 en 07.00 u. Voor de geluidsoverlast die daar mee gepaard kan gaan is een ontheffing verleend. (Zie voor de tekst BWT-00117NOW23). Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt.

Afval scheiden

Afval scheiden: plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken

Van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken (pmd) kunnen nieuwe producten gemaakt worden. Zoals kratten, blikjes, andere verpakkingen en wc-papier. Lees hieronder hoe u uw pmd kunt inleveren.

Pmd niet meer apart

Vanaf september 2023 haalt de gemeente pmd op een andere manier op (inzamelen). In de meeste wijken hoeft u pmd dan niet meer apart aan te bieden. U mag plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken dan in de vuilniszak bij het restafval doen. De afvalverwerker haalt de pmd op een later moment uit het restafval. Dit levert meer gerecycled pmd op.

In wijken waar pmd aan huis wordt opgehaald verandert er niets.

Veranderingen in stappen

De verandering gaat in stappen. Het begint in september in de stadsdelen Centrum, Segbroek, Scheveningen en Loosduinen. In oktober, november en december volgen Haagse Hout, Escamp, Laak en Leidschendam-Ypenburg. In december 2023 is het inzamelen van pmd in alle stadsdelen veranderd.

De gemeente laat via een sticker op de pmd-container weten wanneer de pmd-container niet meer in gebruik is voor pmd.

Wat verandert er?

Wijken waar pmd niet aan huis wordt opgehaald

Wordt in uw wijk pmd niet aan huis opgehaald? U kunt pmd dan bij het restafval doen. Of in een pmd-container bij een winkelcentrum doen. De pmd-containers in uw wijk worden weggehaald of omgebouwd tot andere containers.

Wijken waar pmd wel apart wordt opgehaald

Woont u in een wijk waar pmd aan huis wordt opgehaald? Dan verandert er niets. Dan heeft u een pmd-container aan huis. Bekijk wanneer afval in uw straat wordt opgehaald in de huisvuilkalender.

Belangrijke informatie:Het gescheiden aanbieden van papier/karton, textiel, glas en gft verandert niet. Het is niet mogelijk om deze afvalsoorten achteraf te scheiden.

Verandering Loosduinen

In Kijkduin, Ockenburgh, Madestein en Vroondaal verandert niets. In deze wijken wordt pmd aan huis opgehaald. De rest van Loosduinen hoeft pmd vanaf eind september niet meer te scheiden. Het pmd mag in de vuilniszak bij het restafval. De afvalverwerker haalt dit later uit het restafval. Dit levert meer gerecycled pmd op.

Eind september andere containers

Het weghalen of vervangen van de containers gebeurt in de laatste week van september. 2 weken eerder krijgen alle containers een sticker. Hierop staat dat de container binnenkort niet meer voor pmd zijn. Wanneer de container is aangepast, staat op de container wat daarin mag. De meeste pmd-containers veranderen in papiercontainers. 1 verandert in een restafvalcontainer en 3 worden verwijderd.

Pmd apart weggooien

De pmd-containers in de buurt van winkelcentra blijven staan. Winkelgebieden waar de pmd-containers blijven staan:

  • De Savornin Lohmanplein
  • Hildo Kroplaan
  • Kraayenstein
  • Loosduinse Hoofdstraat
  • Waldeck

Help, mijn buurman (ver)bouwt!

Bewoners van Den Haag stellen aan de Gemeente regelmatig schriftelijke en telefonische vragen over bouwactiviteiten in hun wijk.
Het blijkt dat er veel onbekendheid is rondom het vergunningverleningsproces. Men neemt vaak pas contact op met de gemeente als al begonnen is met de bouw of verbouwing van een pand in de omgeving.
De gemeente Den Haag heeft een informatiefilmpje laten maken om de inwoners van Den Haag het proces rondom een omgevingsvergunning uit te leggen. Dit filmpje laat ook zien welke mogelijkheden omwonenden hebben als zij het niet eens zijn met (ver)bouwwerkzaamheden in hun omgeving. Wilt u weten wat er op dit gebied in uw omgeving gebeurt, download dan de app ‘Omgevingsalert’. Het filmpje kunt u vinden op: Help, mijn buurman (ver)bouwt! – You tube.

Penningmeester

Wijkvereniging/wijkberaad Bohemen-Waldeck-Kijkduin (BWK) zoekt met spoed een bestuurslid/penningmeester die het werk van de penningmeester  zou kunnen overnemen.
De wijkvereniging is een gezonde vereniging met ca. 550 leden en een verenigingsgebouw Walboduin. Het wijkberaad van BWK werkt op basis van gemeentelijke subsidie, en heeft veel contacten met de gemeente.
Het bestuur komt graag in contact met iemand die met enthousiasme het bestuur wil versterken en het penningmeesterschap ambieert. De bestuursleden functioneren op vrijwillige basis en vergaderen éénmaal per maand op de woensdagavond in ons verenigingsgebouw Walboduin. Op ons kantoor is secretariële ondersteuning aanwezig op de dinsdag- en donderdagochtenden van 9 tot 12 uur.
Voor meer informatie kunt u mailen naar hankhoogwout@kpnplanet.nl of info@walboduin.nl

100 jaar Loosduinen bij Den Haag

Op 1 juli 2023 is het honderd jaar geleden dat de zelfstandige gemeente Loosduinen ophield te bestaan. Op deze dag werd Loosduinen geannexeerd door de gemeente Den Haag. Om deze gebeurtenis te gedenken, is er in het Atrium Den Haag van 16 mei t/m 9 juni de Tentoonstelling Loosduinen 100 jaar bij Den Haag.

In heel Nederland nam de bevolking sterk toe. Zo was de bevolking van Loosduinen in de laatste tien jaren van de negentiende eeuw toegenomen van 3741 naar 6237 inwoners. Het aantal inwoners van Den Haag was in de 19e eeuw van 40.000 gestegen naar 200.000. Het groeiend aantal inwoners moest een dak boven het hoofd. Rond 1900 was de bebouwing van Den Haag dicht bij de Beeklaan gekomen en dat gaf allerlei problemen omdat daar ook op Loosduins grondgebied woningbouw werd gepleegd. Zo weigerde Den Haag zijn rioolsysteem beschikbaar te stellen voor de Loosduinse bebouwing. Dat moest Loosduinen maar regelen via de Loosduinse vaart. Een ander argument voor annexatie was het feit dat die Loosduiners, wonend aan de Beeklaan, werkten in Den Haag en ook van de Haagse faciliteiten profiteerden.

In het jaar 1903 was het zover. De gemeente Loosduinen werd bij wet verplicht ongeveer 800 ha van zijn grondgebied af te staan aan de gemeente Den Haag. De nieuwe grens kwam te liggen vanaf strandpaal 104 langs de begraafplaats Nieuw Eikenduinen richting de huidige kruising Erasmusweg-Loevesteinlaan. Maar de strijd om grondgebied tussen het dorp Loosduinen en de stad Den Haag was nog lang niet gestreden. Het stadsbestuur van Den Haag bleef de Provinciale Staten van Zuid-Holland bestoken met verzoeken om Loosduinen gedeeltelijk of geheel te mogen annexeren. Veel kaarten werden er getekend waarop stukken Loosduins gebied werden aangegeven geschikt voor annexatie door Den Haag.

Op 4 januari 1923 besluit de Loosduinse gemeenteraad met 7 tegen 6 stemmen (vijf katholieke stemmen en één AR tegen) toch tot fusie over te gaan. De datum werd bepaald op 1 juli 1923. Om toch nog een Loosduiner in de raad van Groot Den Haag te krijgen worden door particulieren acties gehouden. Zo weet de lijst Nederpel, na een grote actie waarbij op zondag 24 juni bij alle Haagse kerken folders worden uitgedeeld, voldoende stemmen op zich uitgebracht te krijgen. Op 1 juli 1923 komt mr. Patijn, de burgemeester van Den Haag, persoonlijk bezitnemen van het geannexeerde Loosduinen. (Bron: Loosduins Museum)

In verband met de viering van ‘Loosduinen 100 jaar bij Den Haag’ organiseert Commissie Loosduinen 3 weken lang een jubileumfeest met diverse sportieve, culturele- en maatschappelijke activiteiten, voor alle inwoners van dit stadsdeel (50.000). Bij de programmering of de organisatie zijn bewoners, scholen, ondernemers en vrijwilligers betrokken, van jong tot oud, en met verschillende migratie- en culturele achtergronden of van diverse seksuele geaardheden en genderidentiteiten.  Commissie Loosduinen ziet het houden van dit jubileumfeest als een uitgelezen kans om de sociale cohesie binnen dit stadsdeel te versterken voor alle Loosduiners, waar zij ook vandaan komen. Voor het programma, zie Programma aangepast 100 jaar Commissie Loosduinen (6)

Commissie Loosduinen
‘De gemeenteraad van Loosduinen heeft zich uitgesproken voor de samensmelting van Den Haag en Loosduinen’, is te lezen in een kort nieuwsbericht uit ‘De Nederlander’ van 5 januari 1923, toentertijd een krant die landelijk werd verspreid. Officieel lukte de aansluiting op1 juli van dat jaar en werden er afspraken gemaakt om het zo goed mogelijk te laten verlopen. Eén van die afspraken was dat er een commissie zou worden ingesteld, bij koninklijk besluit benoemd, om de belangen van de land- en tuinbouwers te behartigen. Begrijpelijk want in Loosduinen woonden toen vooral tuinders en boeren. Na de Tweede Wereldoorlog veranderde de visie op die commissie en werden steeds meer de belangen van de totale Loosduinse bevolking behartigd.  De Commissie heeft bijvoorbeeld het recht om gevraagd of ongevraagd adviezen te geven aan het gemeentebestuur. Daarnaast is het college verplicht om de Commissie te informeren over hun plannen met betrekking tot Loosduinen.

Samenstelling
De Commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de 6 wijkberaden (Nieuw Waldeck, Kom Loosduinen, Houtwijk, Kraayenstein, Bohemen/Waldeck/Kijkduin en Vroondaal). Daarnaast hebben zitting in de Commissie politie Haaglanden/Loosduinen, het bedrijfsleven en de stadsdeeldirecteur. In de uitvoering is de Commissie een organisatie met korte lijnen naar verschillende actoren die in staat zijn om de openbare ruimte te bewaken of evenementen succesvol te begeleiden. Overigens bestaat de Commissie op dit moment uit 12 leden die zijn benoemd voor de periode 2022-2026, een tijdvak dat gelijkloopt met de zittingstermijn van de gemeenteraad.

Handout VvV-bijenkomst 3-1-2022

Op 3 oktober 2022 gaf Hans-Jurgen Kramer, projectleider duurzame VvE’s van de Gemeente, in Walboduin voorlichting over de mogelijkheden om tot energiebesparingen te komen. Zijn Power Point-presentatie vindt u hier: handout_walboduin_031022

CONCEPT VOORONTWERP KIJKDUIN BAD – DELTAPLEIN & OMGEVING

Op 14 juni is het concept van het voorontwerp Kijkduin-Bad – Deltaplein & omgeving door de gemeente vrijgegeven voor inspraak. U kunt het hier (RIS312396) vinden. De inspraaktermijn duurt tot 21 juli. Om u over het concept voorontwerp Deltaplein & omgeving te informeren houdt de gemeente op dinsdag 21 juni 2022 een informatie-/inloopbijeenkomst in het NH Hotel Atlantic, Deltaplein 200. Deze bijeenkomst begint om 19.00 uur en duurt tot 20.30 uur. Het betreft een inloopbijeenkomst. U kunt dus zelf bepalen hoe laat u komt. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om u te informeren en uw vragen te beantwoorden. Een bewonersbrief is in Kijkduin-Bad huis aan huis bezorgd.

Bij eventuele vragen kunt u mailen naar kijkduin@denhaag.nl.

Transitievisie warmte Den Haag

Den Haag stapt de komende jaren over op schone energiebronnen voor de levering van warmte. Dit is warmte die gebruikt wordt voor de verwarming van huizen en gebouwen, voor koken en voor douchen. De transitievisie warmte beschrijft per wijk wat de meest voor de hand liggende technieken zijn om op een duurzame manier aan de warmtevraag in de stad te voldoen.

De gemeente heeft de concept-transitievisie warmte op 23 februari 2022 gepubliceerd. Op onderstaande kaart is per wijk/buurt aangegeven op welke wijze men de warmte-transitie denkt uit te voeren. Voor Bohemen en Meer en Bos, Componistenbuurt en Oud-Waldeck betekent dit een warmtenet na 2030, voor Kijkduin zijn het warmtepompen, al is bijvoorbeeld de nieuwbouw in Kijkduin-Bad al voorzien van aardwarmte (warmte-koude-opslag).

Cornelie van Zantenstraat 232-234

Op woensdag 12 oktober heeft de informatieavond voor het Doorbraakplan Huisvesting Zorgdoelgroepen plaatsgevonden. De gemeente Den Haag gaat versneld enkele locaties ontwikkelen met woningen voor personen die weer klaar zijn om zelfstandig te wonen. Het doorbraakplan vindt u onder deze link: https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/698461

In het doorbraakplan is rekening gehouden met de motie van D66 (RIS 308567). De locaties zijn zo goed mogelijk over de stad verspreid. Hierbij is ook gekeken naar waar de gemeente op dit moment wel/geen locatie beschikbaar heeft om te ontwikkelen. Daardoor is een geheel optimale spreiding niet mogelijk maar is binnen de mogelijkheden gezocht naar een zo optimaal mogelijke spreiding.

Voor wat betreft Cornelie van Zantenstraat 232-234 is besloten om deze locatie niet op te nemen in het doorbraakplan. De gemeente gaat hiervoor een nieuw participatieproces starten om opvolging te geven aan de moties RIS 308564 en RIS 308568. Hoe dit participatieproces eruit gaat zien is nog niet bekendgemaakt.