Transitievisie warmte Den Haag

De gemeente heeft de concept-transitievisie warmte gepubliceerd. Dit document beschrijft hoe Den Haag overgaat op schone energiebronnen voor de levering van warmte. Inwoners kunnen een zienswijze indienen en de gemeente organiseert informatiebijeenkomsten.

Den Haag stapt de komende jaren over op schone energiebronnen voor de levering van warmte. Dit is warmte die gebruikt wordt voor de verwarming van huizen en gebouwen, voor koken en voor douchen. De transitievisie warmte beschrijft per wijk wat de meest voor de hand liggende technieken zijn om op een duurzame manier aan de warmtevraag in de stad te voldoen.

De gemeente heeft de concept-transitievisie warmte op 23 februari 2022 gepubliceerd. De inspraakperiode duurt tot en met 23 mei 2022. Tot die datum kunt u reageren op de concept transitievisie warmte door een zienswijze in te dienen. U kunt bellen naar 14070 of uw reactie mailen naar duurzamestad@denhaag.nl. Een derde optie is uw reactie per brief te versturen naar het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag. Zowel uw mail als uw brief kunt u versturen onder vermelding van “Zienswijze transitievisie warmte Den Haag”.

Op onderstaande kaart is per wijk/buurt aangegeven op welke wijze men de warmte-transitie denkt uit te voeren. Voor Bohemen en Meer en Bos, Componistenbuurt en Oud-Waldeck betekent dit een warmtenet na 2030, voor Kijkduin zijn het warmtepompen, al is bijvoorbeeld de nieuwbouw in Kijkduin-Bad al voorzien van aardwarmte (warmte-koude-opslag).

Groepslessen valpreventie

Bent u weleens gevallen? Of ervaart u angst om te vallen? Dan zijn de valpreventie groepslessen echt iets voor u! Tijdens de 13-weekse valpreventiecursus gaan we aan de slag met het verbeteren van uw balans, mobiliteit en spierkracht, met als doel om het valrisico te verlagen. De groepslessen worden gegeven onder begeleiding van professionele beweegcoaches en fysiotherapeuten. Tijdens deze lessen doet u mee op uw eigen niveau.
Iedere les wordt gezellig afgesloten met een kopje koffie of thee. Zowel tijdens als na afloop van de valpreventiecursus verwijzen wij u door naar het structurele sport- en beweegaanbod bij lokale partners.

Benieuwd of de valpreventie groepslessen iets voor u zijn? Doe de eerste keer gratis mee!
De kosten voor de 13-weekse cursus bedragen 50 euro. Heeft u een ooievaarspas? Dan ontvangt u 50% korting op het aangegeven bedrag. Voor onze wijk vindt de cursus plaats in Buurthuis Wings, Mozartlaan 195, vanaf dinsdag 12 april van 9.30u-10.30u.

Aanmelden kan via de website www.denhaagblijftstaan.nl of neem contact op met Rachel Zonderop via r.zonderop@sportiefplus.nl, tel. 0634390307

Lezing ‘Oorlog in de lucht’

OORLOG IN DE LUCHT – Den Haag 1940-1945

Lezing door mevr. Dr. C. Glaudemans, co-auteur van het boek met de bovenstaande titel.

Maandag 9 mei, aanvang 19.30u, zaal open 19.00u.

Plaats: Wijkvereniging Bohemen, Waldeck en Kijkduin, Alphons Diepenbrockhof 2 (ingang achter Jumbo)

Toegang gratis voor leden, niet-leden €2,-, gaarne gepast betalen. S.v.p. aanmelden op info@walboduin, of tel. 3972351 (di en do ochtend)

Den Haag heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar geleden. Het oorlogsgeweld heeft duizenden slachtoffers geëist, de Joodse gemeenschap werd gedecimeerd en vele inwoners doorstonden de Hongerwinter niet. Ook door de luchtoorlog boven de stad vielen vele doden op Haags grondgebied. De luchtaanvallen, beschietingen, bombardementen, neerstortende vliegtuigen en V2-raketten hebben enorme schade in de stad aangericht en groot menselijk leed veroorzaakt.

Dr. Corien Glaudemans is historicus en archivaris.  Zij zal vertellen over de wijze waarop Den Haag – al ver voor het begin van de oorlog – maatregelen nam om de bevolking te beschermen en hoe de bevolking daarop reageerde. Centraal staat in haar lezing de oorlogsperiode.  Wat betekenden de vele maatregelen, zoals de verplichte verduistering, maar vooral de bombardementen en de lanceringen van de gevaarlijke V2-raketten voor de inwoners van Den Haag.

 

Wijkagenda Waldeck

Wat vindt u belangrijk om aan te pakken in Waldeck?

Waldeck krijgt een wijkagenda. Dit houdt in dat we 1 wijkagenda maken voor
Componistenbuurt, Oud-Waldeck, Nieuw-Waldeck en Rosenburg (inclusief
Notenbuurt). U bepaalt samen met ons wat daarin aandacht moet krijgen. Om
straks prettiger in Waldeck te kunnen wonen, werken en verblijven.
U heeft vorige week een brief over de Wijkagenda Waldeck gekregen.
Inmiddels hebben al 750 bewoners de bewonersvragenlijst ingevuld. Om een
nog beter beeld te krijgen van de wijk, is het belangrijk dat zoveel mogelijk
mensen de vragenlijst invult. U kunt dit doen door via:
www.wijkagendawaldeck.nl de vragen te beantwoorden. U heeft de tijd tot 21
maart.

Veilig fietsen en recreëren in de duinen

Verkeersveiligheid kruising strandopgangen en Duinfietspaden wordt verbeterd

De verkeersveiligheid van de kruisingen bij strandopgangen en de Duinfietspaden F1/F360 tussen Kijkduin en Ter Heijde wordt verbeterd. Er worden nieuwe verkeersborden geplaatst en voorrangstekens op het wegdek aangebracht. Snel en langzaam verkeer wordt met deze aanpassingen erop geattendeerd elkaar de ruimte te geven. Daarnaast worden bepaalde kruisingen opnieuw geasfalteerd (F1) of van een zebrapad voorzien (F370).

Half maart starten de werkzaamheden, welke begin april zijn afgerond. Op de route Kijkduin – Ter Heijde worden in totaal negen kruisingen aangepakt. Fietsers zullen hier nauwelijks hinder van ondervinden. Strandtenthouders zijn op de hoogte gebracht over mogelijke hinder bij hun bevoorrading.

Meer informatie is te vinden op:  www.zuid-holland.nl/duinfietspaden

Algemene Ledenvergadering (ALV) 2022

In ons verenigingsgebouw Walboduin zal, mits Corona weer geen roet in het eten gooit, op donderdag 12 mei 2022 de algemene ledenvergadering van de Wijkvereniging worden gehouden.

De agenda zal in de WijkInfo nr. 2 van dit jaar gepubliceerd worden. Het is de bedoeling om na afloop van de vergadering een feestelijke bijeenkomst te organiseren waar, naast de leden van de vereniging, ook wijkgenoten welkom zijn en waar we afscheid kunnen nemen van de bestuurders van SBK, de Stichting Bewoners[1]belangen Kijkduin. Noteert u deze dag dus in uw agenda:

12 mei 2022 – vergadering

aanvang 15.00 uur en vanaf 16.30 uur een feestelijk samenzijn.

Mochten er omstandigheden zich voordoen waarop een en ander uitgesteld moet worden dan plaatsen we deze berichten op onze website www.walboduin.nl. Houdt die dus in de gaten.

Hommerson Casino op het De Savornin Lohmanplein?

Onverwacht verscheen zowel in het AD als in De Posthoorn een bericht over de mogelijke vestiging van een Hommerson  Casino op het parkeerdak van het winkelcentrum. Restaurant Jasmine leek daar de gemeente en Hommerson een geschikte locatie voor.
Het bestuur van BWK denkt daar anders over. Er zijn genoeg bezwaren te bedenken tegen zo’n vestiging te midden van woonwijken. Gevaar voor gokverslaving is o.i de belangrijkste, maar o.a. ook parkeerdruk en geluidsoverlast na sluiting van het winkelcentrum zijn argumenten tegen de komst van een gokhal.
Het winkelcentrum ligt in de rustige woonwijk Bohemen, maar in de directe omgeving liggen in stadsdeel Loosduinen enkele middelbare scholen, de Vruchtenbuurt, de Notenbuurt en Nieuw Waldeck. Reden genoeg voor de Commissie Loosduinen om in een brief aan College van B & W en de Gemeenteraad te protesteren tegen de komst van het casino.
Inmiddels is de vestiging van Hommerson aan het De Savorninlohmanplein door ruim 3000 ondertekenaars van een petitie als ongewenst bestempeld. Ook de Gemeenteraad was het daar mee eens en dus ligt het voor de hand dat deze vestiging niet doorgaat.

Cornelie van Zantenstraat 232-234

Op woensdag 12 oktober heeft de informatieavond voor het Doorbraakplan Huisvesting Zorgdoelgroepen plaatsgevonden. De gemeente Den Haag gaat versneld enkele locaties ontwikkelen met woningen voor personen die weer klaar zijn om zelfstandig te wonen. Het doorbraakplan vindt u onder deze link: https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/698461

In het doorbraakplan is rekening gehouden met de motie van D66 (RIS 308567). De locaties zijn zo goed mogelijk over de stad verspreid. Hierbij is ook gekeken naar waar de gemeente op dit moment wel/geen locatie beschikbaar heeft om te ontwikkelen. Daardoor is een geheel optimale spreiding niet mogelijk maar is binnen de mogelijkheden gezocht naar een zo optimaal mogelijke spreiding.

 

Voor wat betreft Cornelie van Zantenstraat 232-234 is besloten om deze locatie niet op te nemen in het doorbraakplan. De gemeente gaat hiervoor een nieuw participatieproces starten om opvolging te geven aan de moties RIS 308564 en RIS 308568. Hoe dit participatieproces eruit gaat zien is nog niet bekend.

Haags Ontmoeten Dekkersduin

Beste buurtbewoners van Dekkersduin,
Wij nodigen u van harte uit om het Haags Ontmoeten op onze locatie
Dekkersduin eens te bezoeken. Tijdens onze inloopmiddagen ontmoeten wij
u graag en willen wij u een kopje koffie en thee met iets lekkers aanbieden. Meer weten? Klik hier: promo flyer voor Dekkersduin Lees meer

Mozartpark

Met het plaatsen van een voetgangersbrug tussen het nieuwe Mozartpark en de Mozartlaan, is de door omwonenden zo gewenste ombouw van sportveld naar groenvoorziening bijna gereed. Enkele bomen zijn door  stormen van de afgelopen maandenscheef komen te staan. Met touwen werden ze  in de oorspronkelijke stand vastgezet. De verwachting is dat de wortels op den duur voldoende zullen uitgroeien om de taak van de touwen over te nemen.  Op 17 september is  het plantsoen officieel geopend. Wethouder Bredemeijer onthulde de nieuwe naam van het veld: Mozartpark.