Nieuwe flyer Meldpunt Overlast Kust

De gemeente Den Haag heeft per direct een nieuw meldpunt ingericht t.b.v. overlast kust. In de flyer kunt u zien wanneer u iets kunt melden aan de diverse instanties van Den Haag en aan het meldpunt. Bekijk gerust de flyer.

Meldpunt Overlast Kust flyer Meldpunt Overlast Kust 1

De flyer is tevens HIER te downloaden.

ULTREIA !

DE WONDERLIJKE WEGEN NAAR SANTIAGO DE COMPOSTELA

Bijna iedereen heeft in zijn kennissenkring wel iemand die “hem gedaan heeft”: die  op de een of andere manier die lange, lange historische route heeft afgelegd helemaal naar het noordwesten van Spanje tot bij  het graf  van St. Jacobus, een van Jezus’  meest geliefde leerlingen.

Na de ontdekking van dat graf, in de 8ste eeuw, werd het een van de drie belangrijkste middeleeuwse bedevaartsoorden van de hele Christelijke wereld: met  duizenden kwamen ze: de pelgrims,  gehuild en gebeden  hebben ze onderweg, gelachen, gezongen,  feestgevierd… In de jaren 1980 werd  “de Camino” herontdekt  en sindsdien loopt  het storm!  In 2023 werd er een half miljoen (!) pelgrims  vanuit de hele wereld geregistreerd.

Wat is  er zo magisch aan deze oude wegen? Heel veel historie,  ontelbare verhalen,  de mooiste  kunst uit meer dan 10 eeuwen en schitterende  natuur. Dat zéker!  En wat nog meer?  Laten we  het zelf gaan ervaren en ons  op pad begeven langs de vier grote  “aanlooproutes” door  Frankrijk en de  hoofdroute   in   Spanje, kortweg  “de Camino”,  naar het einddoel Santiago,  zo’n  2400 km bij ons vandaan.

Ultreia ! ( “steeds verder”)

Dit zijn onze etappes:

*31 oktober:  de Via Turonensis: de  westelijke, vrij vlakke, dus makkelijkste – weg  vanuit  Tours  aan de Loire, via Bordeaux en Les Landes naar St.- Jean- Pied-de- Port aan de voet van de Pyreneeën,  vandaar de bergpas van Roncesvalles over en dan richting Puente la Reina: de plaats waar alle wegen samenkomen.

*7 novemberde Via Lemovicensis:  de rustigste route:  vanuit Vezelay in  Bourgondië via Limoges, door het Dordognegebied naar St. Jean en verder.

*14 november: ook de  Via Podiensis komt uit in St. Jean: dit is de mooiste route: vanuit Le Puy dwars over het ruige hoogland van Auvergne langs prachtige kunststeden zoals Conques .

* 21 november: de Via Tolosana: de zuidelijke route vanuit de Provence via Toulouse, evenwijdig aan de Pyreneeën en daar overheen via  de gevaarlijke, hoge Somportpas , ruim 100 km oostelijk van Roncesvalles en vandaar óók naar Puente la Reina.

* 28 november: de  Camino Frances: van Puente la Reina , waar alle routes samenkomen,  naar Santiago . Het wordt dus druk…! En je blijft je verbazen!

* 12 december: het eerste eindpunt: Santiago, de kathedraal, het graf van Jacobus en de  stad en nóg verder naar het échte  eindpunt: Finisterra: het einde van de  ( middeleeuwse) wereld.

Dag en tijd: 6 donderdagmiddagen van 31 oktober t/m 12 december

( NB GEEN LES OP 5 DECEMBER) van 14.30 tot ca. 16.30 uur.

Locatie: Wijkgebouw  Walboduin,  A. Diepenbrockhof 2, Den Haag

Kosten € 90 voor zes lezingen.

NB het is mogelijk om tussentijds in te stromen of losse lezingen te volgen à € 20 per les.

Info en aanmelden: ovv persoonsgegevens ( naam, (email) adres, tel. nr.) bij Tieleke Huijbers   mjhuijbers@gmail.com   070 3932805

Algemene Ledenvergadering 2024

UITNODIGING
Algemene Ledenvergadering 2024
Datum: donderdag 28 maart 2024
Aanvang: 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur
Plaats: Verenigingsgebouw Walboduin
Alphons Diepenbrockhof 2 (achterkant Jumbo)

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Goedkeuring en vaststelling notulen ALV 2023
4. Ingekomen stukken
5. Goedkeuring en vaststelling Jaarverslag 2023
6. Financiën – financieel verslag 2023
7. Bevindingen kascommissie
8. Décharge bestuur en penningmeester
9. Benoeming kascommissie
10. Bestuursverkiezing
11. Begroting 2024 en vaststelling contributie 2025
12. Rondvraag
13. Sluiting (21.00 uur)
Het jaarverslag kunt u vanaf medio maart 2024 vinden op onze website www.walboduin.nl. Het financieel verslag kan worden afgehaald in het verenigingsgebouw, of per email opgevraagd info@walboduin.nl vanaf medio maart 2024.
Het door u gekozen bestuur ziet er vanaf 30 mei 2023 als volgt uit:
– J.H.M. Hoogwout, voorzitter
– J.H.A. van den Muijsenberg, vice-voorzitter
– C. van der Wacht, secretaris
– L. van der Valk, lid
Volgens het rooster treedt geen der bestuursleden af. De heer Maasland blijft ad interim penningmeester.
Na een paar vergaderingen als aspirant lid te hebben bijgewoond is het bestuur verheugd aan de leden te kunnen voorstellen Koos Smitt als aankomend penningmeester.
Koos heeft ruime ervaring als penningmeester en is een actief bewoner van één van onze wijken. We bevelen hem dan ook van harte bij u aan.
Ingevolge artikel 9 van de statuten geschiedt de benoeming van bestuursleden door de algemene vergadering uit één of meer voordrachten. Tot het maken van voordrachten zijn zowel het bestuur als tien leden van de vereniging bevoegd. Een voordracht van kandidaten dient tenminste drie maal vierentwintig uur voor aanvang van de
vergadering in het bezit te zijn van het bestuur. De voordracht moet zijn getekend door tenminste tien leden en door de voorgestelde kandidaat.

Voor het bijwonen van de vergadering dient u uw komst te melden via info@walboduin.nl. De zaalindeling is namelijk afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

Wijkbudget Waldeck

Heb jij een goed plan om elkaar meer te ontmoeten of te helpen in Waldeck? Of de wijk schoner, groener en veiliger te maken? Dien uiterlijk 14 april 2024 jouw plan in op wijkbudgetwaldeck.denhaag.nl! Of stop jouw plan in de rode brievenbus bij Wijkcentrum De Geest.
Wat is het wijkbudget?
Het wijkbudget is een initiatief van de gemeente Den Haag. Er is voor Waldeck € 40.000,- beschikbaar om de wijk te verbeteren. Bewoners kunnen zelf bepalen hoe ze dit geld besteden. Dit kan door een plan in te dienen en/of op de website te stemmen op hun favoriete plan. Voorwaarde is dat de plannen aansluiten bij één of meerdere van deze thema’s: 1) elkaar ontmoeten, 2) elkaar helpen of 3) schoon, groen en veilig. Deze thema’s komen uit de wijkagenda Waldeck en zijn samen met bewoners opgesteld.
Hoe werkt het?
Tot uiterlijk 14 april 2024 kan je een plan indienen op de website of in de rode brievenbus bij Wijkcentrum De Geest. Alle plannen komen op de website. Tot uiterlijk 21 april 2024 kan je de plannen liken. Heeft een plan meer dan 25 likes? Dan gaat het plan door naar de volgende ronde. In deze ronde checkt de gemeente of de plannen goed uit te voeren zijn. Is dat niet het geval? Dan valt het plan af en blijven de overgebleven plannen staan. Woon je in Waldeck? Dan krijg je een brief met een stemcode. Daarmee kan je vanaf 3 juni 2024 op jouw favoriete plan stemmen. De plan-inzenders met de meeste stemmen krijgen maximaal € 40.000,- om hun plan uit te voeren.
Doe je mee?
Kijk op wijkbudgetwaldeck.denhaag.nl voor meer informatie. Of mail naar wijkbudgetloosduinen@denhaag.nl als je vragen hebt.

Nieuwjaarstoespraak

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Wijkvereniging en wijkberaad Bohemen, Waldeck en Kijkduin op 11 januari, werden de aanwezigen traditiegetrouw vergast op de nieuwjaarstoespraak door voorzitter Hank Hoogwout.

Dames en Heren,

Van harte welkom op de Nieuwjaarsreceptie van de 79 jaar oude wijkvereniging en het 28 jaar jonge wijkberaad Bohemen, Waldeck en Kijkduin, kortweg BWK genaamd. Fijn dat u in groten getale aanwezig bent om elkaar met het bestuur een gezond 2024 toe te wensen.

We zijn het bijna alweer vergeten dat we in 2020 en 2021 geen nieuwjaarsreceptie konden houden door de coronapandemie. Een reden te meer om extra te genieten van deze dag.

Zoals te doen gebruikelijk wil ik eerst even terugblikken op het jaar 2023, een veel bewogen jaar, waarin we hebben getracht zonder corona-beperkingen de draad weer  op te pakken. Zo bleek met name het organiseren van bijv. de bewoners informatie avond niet eenvoudig. In  het verleden liep dit soepel, maar nu leek het of we de organisatie opnieuw moesten uitvinden.

Eén van de speerpunten van het afgelopen jaar was de verjonging van het bestuur. Op 1 juli heeft de penningmeester Henk Maasland definitief afscheid genomen, waardoor het bestuur verder is gegaan met 4 leden. Het beheer van de financiën is noodgedwongen in handen gegeven van een administratiekantoor. Hoe we ook ons best deden aanvulling van het bestuur te krijgen, niets lukte tot er zomaar in oktober twee kandidaat bestuursleden uit de lucht kwamen vallen. Deze twee werden met open armen ontvangen en zijn nu in de “snuffelfase” aan het meedraaien in het bestuur.  Een penningmeester vinden bleek een haast onmogelijke zaak, maar ziedaar aan het einde van het afgelopen jaar hebben zich twee mensen gemeld voor een nader gesprek. De herhaalde oproepen in de Wijkinfo hebben toch tot dit resultaat geleid. Zou het dan toch eindelijk lukken een voltallig bestuur aan de leden voor te stellen op de ALV in maart??

Héél voorzichtig zijn we weer gestart met het organiseren van lezingen, één maal per maand op de woensdagmiddag. In 2023 met wisselend succes. Wellicht dat 2024 een gunstiger jaar wordt voor dergelijke bijeenkomsten.

Het ledenbestand blijft vrij constant schommelen rond de 550. Uiteraard zijn we blij met zoveel steun, maar van een bewonersaantal in onze wijken van circa 20.000 zou toch zeker 1% lid van de vereniging moeten kunnen zijn, temeer daar de focus van BWK ligt op het leefbaar houden van de woonomgeving in de ruimste zin van het woord. In dat opzicht bereik je bij de diverse instanties meer met een brede ondersteuning, zoals het tegen gaan van hoogbouw, het bestrijden van de op handen zijnde parkeerbelasting en het samenwerken met het groenbeheer van de gemeente om de parken, grote groengebieden en duinen op orde te houden.

Lid worden kost slechts 4 drukken op de knop van onze website. Dus geachte aanwezigen, bent u nog geen lid? Begin het nieuwe jaar goed en zorg dat  een blij secretariaat veel werk krijgt aan de ledenadministratie.

Het wijkberaad

Het wijkberaad neemt verreweg de meeste tijd van het bestuur in beslag, ondersteund door de commissie ROWM (Ruimtelijke Ordening, Welzijn en Milieu) Met name de bouwprojecten vergen veel aandacht, zoals de nieuwbouw Wonnebaldschool, de ontwikkelingen in Kijkduin-Bad, het project Driehoek, dit is de herontwikkeling van het De Sav. Lohmanplein en omgeving, en  het in aanbouw zijnde appartementencomplex Loos, de voormalige Ontmoetingskerk.

Dan het Nieuwe Kijkduin

Dit deel van ons werkgebied groeit gestaag. Ik heb het gevoel dat een klein percentage van de bewoners dat absoluut tegen de nieuwbouw was, zich nu uitspreekt vóór de ontwikkeling en met name voor de ontwikkeling van de omgeving van de gebouwen en de herinrichting van het Deltaplein. Schoorvoetend gaan de omwonenden en bezoekers het Nieuwe Kijkduin accepteren en op termijn wellicht ook omarmen. Het wordt echt een mooie, moderne familie-badplaats.

Helaas is de realiteit zo dat wanneer Nieuw Kijkduin klaar is, het hotel gaat beginnen met  renovatie en nieuwbouw. De badplaats Kijkduin zal nog wel een aantal jaren een bouwplaats blijven. Enig zicht op wanneer het Atllantic Hotel wordt gerenoveerd, de aanbouw zal starten en klaar is, is er op dit moment nog niet. Het wijkberaad houdt dit scherp in de gaten middels Arthur van Rijswijk en Eric van Baarsel de bestuurders van de voormalige St. Bewonersbelangen Kijkduin, die ons met raad en daad bijstaan.  De omwonenden wordt  om begrip gevraagd voor de overlast bij de bouw, maar wij zetten ons ervoor in dat zij beter en meer geïnformeerd worden.

Help het leefmilieu in onze wijken

Aangestuurd door de EU neemt onze overheid veel landelijke maatregelen gericht op verbetering van klimaat en natuur. Voor ons als wijkvereniging/wijkberaad is het belangrijk ons in te zetten voor een gezond milieu in onze wijken, door heel simpel te zorgen dat er geen afval meer in het milieu terecht komt, dat de hondenpoep wordt opgeruimd, geen sigarettenpeuken meer op straat gegooid, enzovoort. Als kind, ja, ja,  jááren geleden, werd ik al teruggeroepen door mijn ouders om gevallen dingen direct op te rapen. Als je het  vriendelijk vraagt aan je medemens, hoef je niet bang te zijn een messteek als dank te ontvangen. Reageer positief!

Ogen & Oren

Van onschatbare waarde is de projectgroep Ogen & Oren. Deze vrijwilligers zetten zich in voor hun wijk en fungeren als aanspreekpunt voor informatie, klachten en dergelijke, die veelal door de mensen zelf worden opgelost. Daarnaast voeden ze met hun ervaringen de commissie ROWM en uiteindelijk het bestuur. De projectgroep bestaat al sinds juni 2011 en is  gestart met twee mensen uit de buurt en twee bestuursleden. Op dit moment zijn er 16 deelnemers die op de 4 jaarlijkse bijeenkomsten hun ervaringen uitwisselen met o.a. vertegenwoordigers van het stadsdeelkantoor, de wijkagenten en de handhavers.

Redactie WijkInfo

Een woord van dank gaat uit naar de redactieleden van de WijkInfo die 4x per jaar zorgen voor een mooi en informatief blad, dat heel goed gelezen wordt door de wijkbewoners. De huidige twee leden, Jeannette en Richard, hebben hun handen vol, té vol, om voor elke uitgave een boeiend artikel te schrijven. Nu wordt gezocht naar een extra redactielid dat zich kan bezighouden met het afnemen van interviews zodat de nieuwswaarde van de Wijkinfo optimaal blijft.

En dan tot slot:

Op dit moment heerst er veel onvrede in de wereld, in Nederland, in Den Haag. Men is het niet eens met het beleid, vindt dat het anders moet en komt in opstand. Hoe het dan wel moet wordt er vaak niet bij gezegd. Het zich afzetten tegen alle geldende regels, werkwijzen en optredens leidt in veel gevallen tot onvrede, ruzie en in het ergste geval tot oorlog, waarmee we dagelijks via de media worden geconfronteerd.

De wens van het bestuur en mijzelf persoonlijk is dat we dit jaar verdraagzamer zijn jegens elkaar, niet gelijk in de gordijnen vliegen als het even niet mee zit. Laten we proberen in rustig onderling overleg tot resultaten te komen die voor iedereen aanvaardbaar zijn. Zo zou de vrede een stapje dichterbij kunnen komen. Hieraan kunnen we met z’n allen iets aan doen.

Laten we accepteren dat er medemensen op de vlucht zijn, die op uitnodiging van onze regering in Nederland een onderkomen hebben gekregen. Ik ben ervan overtuigd dat het u en hen een goed gevoel zal geven als u eens een praatje met de tijdelijke bewoners maakt.

Graag wil ik een toast uitbrengen op dit nieuwe jaar.

Ook in 2024 staan de bestuursleden en de vrijwilligers weer paraat om met veel energie en enthousiasme aan de slag te gaan. Er zullen weer  veel mogelijkheden zijn voor een ieder van u, hopelijk in goede gezondheid.

Niet te vergeten een toast op Mayke en Jan Hofker:  met dank voor hun inzet om de catering op rolletjes te laten lopen en het gezellig maken van de entourage van onder andere deze Nieuwjaarsbijeenkomst!!

Proost

 

 

Wijkagenda Kijkduin/Ockenburgh en Bohemen/Meer en Bos

Donderdag 14 september 2023 was in het clubhuis van Quick de 1e bijeenkomst voor de wijkagenda Kijkduin/Ockenburgh en Bohemen, Meer en Bos. Zo’n 50 bewoners waren hierbij aanwezig. Tijdens de bijeenkomst werden de resultaten van de enquête besproken. Zo’n 750 bewoners vulden deze in.

Uit de enquête blijkt dat bewoners de wijk gemiddeld het cijfer 8,1 geven op een schaal van 10. Toch zijn er dingen die beter of anders kunnen. Samen bedachten de aanwezigen op de bijeenkomst acties voor de thema’s die zij belangrijk vinden voor de wijkagenda.

5 belangrijke thema’s

Deze onderwerpen zijn volgens de enquête het meest belangrijk voor de wijk:

  • groen
  • jeugd en jongeren
  • ouderen
  • prettig wonen aan de kust
  • verkeersveiligheid

Een aantal thema’s sluit aan bij het Actieplan Kust, waar Kijkduin sinds 2023 onderdeel van is.

Volgende bijeenkomst

De volgende bijeenkomst is in oktober 2023. Dan helpen bewoners​​​​​​​ bij het kiezen van de thema’s die uiteindelijk op de wijkagenda komen. Meer informatie over wanneer dit is en het programma volgt.

Meer informatie

Afval scheiden

Afval scheiden: plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken

Van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken (pmd) kunnen nieuwe producten gemaakt worden. Zoals kratten, blikjes, andere verpakkingen en wc-papier. Lees hieronder hoe u uw pmd kunt inleveren.

Pmd niet meer apart

Vanaf september 2023 haalt de gemeente pmd op een andere manier op (inzamelen). In de meeste wijken hoeft u pmd dan niet meer apart aan te bieden. U mag plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken dan in de vuilniszak bij het restafval doen. De afvalverwerker haalt de pmd op een later moment uit het restafval. Dit levert meer gerecycled pmd op.

In wijken waar pmd aan huis wordt opgehaald verandert er niets.

Veranderingen in stappen

De verandering gaat in stappen. Het begint in september in de stadsdelen Centrum, Segbroek, Scheveningen en Loosduinen. In oktober, november en december volgen Haagse Hout, Escamp, Laak en Leidschendam-Ypenburg. In december 2023 is het inzamelen van pmd in alle stadsdelen veranderd.

De gemeente laat via een sticker op de pmd-container weten wanneer de pmd-container niet meer in gebruik is voor pmd.

Wat verandert er?

Wijken waar pmd niet aan huis wordt opgehaald

Wordt in uw wijk pmd niet aan huis opgehaald? U kunt pmd dan bij het restafval doen. Of in een pmd-container bij een winkelcentrum doen. De pmd-containers in uw wijk worden weggehaald of omgebouwd tot andere containers.

Wijken waar pmd wel apart wordt opgehaald

Woont u in een wijk waar pmd aan huis wordt opgehaald? Dan verandert er niets. Dan heeft u een pmd-container aan huis. Bekijk wanneer afval in uw straat wordt opgehaald in de huisvuilkalender.

Belangrijke informatie:Het gescheiden aanbieden van papier/karton, textiel, glas en gft verandert niet. Het is niet mogelijk om deze afvalsoorten achteraf te scheiden.

Verandering Loosduinen

In Kijkduin, Ockenburgh, Madestein en Vroondaal verandert niets. In deze wijken wordt pmd aan huis opgehaald. De rest van Loosduinen hoeft pmd vanaf eind september niet meer te scheiden. Het pmd mag in de vuilniszak bij het restafval. De afvalverwerker haalt dit later uit het restafval. Dit levert meer gerecycled pmd op.

Eind september andere containers

Het weghalen of vervangen van de containers gebeurt in de laatste week van september. 2 weken eerder krijgen alle containers een sticker. Hierop staat dat de container binnenkort niet meer voor pmd zijn. Wanneer de container is aangepast, staat op de container wat daarin mag. De meeste pmd-containers veranderen in papiercontainers. 1 verandert in een restafvalcontainer en 3 worden verwijderd.

Pmd apart weggooien

De pmd-containers in de buurt van winkelcentra blijven staan. Winkelgebieden waar de pmd-containers blijven staan:

  • De Savornin Lohmanplein
  • Hildo Kroplaan
  • Kraayenstein
  • Loosduinse Hoofdstraat
  • Waldeck

Help, mijn buurman (ver)bouwt!

Bewoners van Den Haag stellen aan de Gemeente regelmatig schriftelijke en telefonische vragen over bouwactiviteiten in hun wijk.
Het blijkt dat er veel onbekendheid is rondom het vergunningverleningsproces. Men neemt vaak pas contact op met de gemeente als al begonnen is met de bouw of verbouwing van een pand in de omgeving.
De gemeente Den Haag heeft een informatiefilmpje laten maken om de inwoners van Den Haag het proces rondom een omgevingsvergunning uit te leggen. Dit filmpje laat ook zien welke mogelijkheden omwonenden hebben als zij het niet eens zijn met (ver)bouwwerkzaamheden in hun omgeving. Wilt u weten wat er op dit gebied in uw omgeving gebeurt, download dan de app ‘Omgevingsalert’. Het filmpje kunt u vinden op: Help, mijn buurman (ver)bouwt! – You tube.

Penningmeester

Wijkvereniging/wijkberaad Bohemen-Waldeck-Kijkduin (BWK) zoekt met spoed een bestuurslid/penningmeester die het werk van de penningmeester  zou kunnen overnemen.
De wijkvereniging is een gezonde vereniging met ca. 550 leden en een verenigingsgebouw Walboduin. Het wijkberaad van BWK werkt op basis van gemeentelijke subsidie, en heeft veel contacten met de gemeente.
Het bestuur komt graag in contact met iemand die met enthousiasme het bestuur wil versterken en het penningmeesterschap ambieert. De bestuursleden functioneren op vrijwillige basis en vergaderen éénmaal per maand op de woensdagavond in ons verenigingsgebouw Walboduin. Op ons kantoor is secretariële ondersteuning aanwezig op de dinsdag- en donderdagochtenden van 9 tot 12 uur.
Voor meer informatie kunt u mailen naar hankhoogwout@kpnplanet.nl of info@walboduin.nl

100 jaar Loosduinen bij Den Haag

Op 1 juli 2023 is het honderd jaar geleden dat de zelfstandige gemeente Loosduinen ophield te bestaan. Op deze dag werd Loosduinen geannexeerd door de gemeente Den Haag. Om deze gebeurtenis te gedenken, is er in het Atrium Den Haag van 16 mei t/m 9 juni de Tentoonstelling Loosduinen 100 jaar bij Den Haag.

In heel Nederland nam de bevolking sterk toe. Zo was de bevolking van Loosduinen in de laatste tien jaren van de negentiende eeuw toegenomen van 3741 naar 6237 inwoners. Het aantal inwoners van Den Haag was in de 19e eeuw van 40.000 gestegen naar 200.000. Het groeiend aantal inwoners moest een dak boven het hoofd. Rond 1900 was de bebouwing van Den Haag dicht bij de Beeklaan gekomen en dat gaf allerlei problemen omdat daar ook op Loosduins grondgebied woningbouw werd gepleegd. Zo weigerde Den Haag zijn rioolsysteem beschikbaar te stellen voor de Loosduinse bebouwing. Dat moest Loosduinen maar regelen via de Loosduinse vaart. Een ander argument voor annexatie was het feit dat die Loosduiners, wonend aan de Beeklaan, werkten in Den Haag en ook van de Haagse faciliteiten profiteerden.

In het jaar 1903 was het zover. De gemeente Loosduinen werd bij wet verplicht ongeveer 800 ha van zijn grondgebied af te staan aan de gemeente Den Haag. De nieuwe grens kwam te liggen vanaf strandpaal 104 langs de begraafplaats Nieuw Eikenduinen richting de huidige kruising Erasmusweg-Loevesteinlaan. Maar de strijd om grondgebied tussen het dorp Loosduinen en de stad Den Haag was nog lang niet gestreden. Het stadsbestuur van Den Haag bleef de Provinciale Staten van Zuid-Holland bestoken met verzoeken om Loosduinen gedeeltelijk of geheel te mogen annexeren. Veel kaarten werden er getekend waarop stukken Loosduins gebied werden aangegeven geschikt voor annexatie door Den Haag.

Op 4 januari 1923 besluit de Loosduinse gemeenteraad met 7 tegen 6 stemmen (vijf katholieke stemmen en één AR tegen) toch tot fusie over te gaan. De datum werd bepaald op 1 juli 1923. Om toch nog een Loosduiner in de raad van Groot Den Haag te krijgen worden door particulieren acties gehouden. Zo weet de lijst Nederpel, na een grote actie waarbij op zondag 24 juni bij alle Haagse kerken folders worden uitgedeeld, voldoende stemmen op zich uitgebracht te krijgen. Op 1 juli 1923 komt mr. Patijn, de burgemeester van Den Haag, persoonlijk bezitnemen van het geannexeerde Loosduinen. (Bron: Loosduins Museum)

In verband met de viering van ‘Loosduinen 100 jaar bij Den Haag’ organiseert Commissie Loosduinen 3 weken lang een jubileumfeest met diverse sportieve, culturele- en maatschappelijke activiteiten, voor alle inwoners van dit stadsdeel (50.000). Bij de programmering of de organisatie zijn bewoners, scholen, ondernemers en vrijwilligers betrokken, van jong tot oud, en met verschillende migratie- en culturele achtergronden of van diverse seksuele geaardheden en genderidentiteiten.  Commissie Loosduinen ziet het houden van dit jubileumfeest als een uitgelezen kans om de sociale cohesie binnen dit stadsdeel te versterken voor alle Loosduiners, waar zij ook vandaan komen. Voor het programma, zie Programma aangepast 100 jaar Commissie Loosduinen (6)

Commissie Loosduinen
‘De gemeenteraad van Loosduinen heeft zich uitgesproken voor de samensmelting van Den Haag en Loosduinen’, is te lezen in een kort nieuwsbericht uit ‘De Nederlander’ van 5 januari 1923, toentertijd een krant die landelijk werd verspreid. Officieel lukte de aansluiting op1 juli van dat jaar en werden er afspraken gemaakt om het zo goed mogelijk te laten verlopen. Eén van die afspraken was dat er een commissie zou worden ingesteld, bij koninklijk besluit benoemd, om de belangen van de land- en tuinbouwers te behartigen. Begrijpelijk want in Loosduinen woonden toen vooral tuinders en boeren. Na de Tweede Wereldoorlog veranderde de visie op die commissie en werden steeds meer de belangen van de totale Loosduinse bevolking behartigd.  De Commissie heeft bijvoorbeeld het recht om gevraagd of ongevraagd adviezen te geven aan het gemeentebestuur. Daarnaast is het college verplicht om de Commissie te informeren over hun plannen met betrekking tot Loosduinen.

Samenstelling
De Commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de 6 wijkberaden (Nieuw Waldeck, Kom Loosduinen, Houtwijk, Kraayenstein, Bohemen/Waldeck/Kijkduin en Vroondaal). Daarnaast hebben zitting in de Commissie politie Haaglanden/Loosduinen, het bedrijfsleven en de stadsdeeldirecteur. In de uitvoering is de Commissie een organisatie met korte lijnen naar verschillende actoren die in staat zijn om de openbare ruimte te bewaken of evenementen succesvol te begeleiden. Overigens bestaat de Commissie op dit moment uit 12 leden die zijn benoemd voor de periode 2022-2026, een tijdvak dat gelijkloopt met de zittingstermijn van de gemeenteraad.