Van narren tot circusclowns

De lezing “Van narren tot circusclowns” door Jan van Veldhoven vindt plaats op woensdag 24 mei om 14.30 u in verenigingsgebouw Walboduin, Alphons Diepenbrockhof 2 (achter Jumbo). Toegang voor leden gratis, niet-leden betalen €2,50.

Gaarne aanmelden per mail op info@walboduin.nl, of telefonisch 070-3972351 op dinsdag tussen 9.00 en 12.00 u.

100 jaar Loosduinen bij Den Haag

Op 1 juli 2023 is het honderd jaar geleden dat de zelfstandige gemeente Loosduinen ophield te bestaan. Op deze dag werd Loosduinen geannexeerd door de gemeente Den Haag. Om deze gebeurtenis te gedenken, is er in het Atrium Den Haag van 16 mei t/m 9 juni de Tentoonstelling Loosduinen 100 jaar bij Den Haag.

In heel Nederland nam de bevolking sterk toe. Zo was de bevolking van Loosduinen in de laatste tien jaren van de negentiende eeuw toegenomen van 3741 naar 6237 inwoners. Het aantal inwoners van Den Haag was in de 19e eeuw van 40.000 gestegen naar 200.000. Het groeiend aantal inwoners moest een dak boven het hoofd. Rond 1900 was de bebouwing van Den Haag dicht bij de Beeklaan gekomen en dat gaf allerlei problemen omdat daar ook op Loosduins grondgebied woningbouw werd gepleegd. Zo weigerde Den Haag zijn rioolsysteem beschikbaar te stellen voor de Loosduinse bebouwing. Dat moest Loosduinen maar regelen via de Loosduinse vaart. Een ander argument voor annexatie was het feit dat die Loosduiners, wonend aan de Beeklaan, werkten in Den Haag en ook van de Haagse faciliteiten profiteerden.

In het jaar 1903 was het zover. De gemeente Loosduinen werd bij wet verplicht ongeveer 800 ha van zijn grondgebied af te staan aan de gemeente Den Haag. De nieuwe grens kwam te liggen vanaf strandpaal 104 langs de begraafplaats Nieuw Eikenduinen richting de huidige kruising Erasmusweg-Loevesteinlaan. Maar de strijd om grondgebied tussen het dorp Loosduinen en de stad Den Haag was nog lang niet gestreden. Het stadsbestuur van Den Haag bleef de Provinciale Staten van Zuid-Holland bestoken met verzoeken om Loosduinen gedeeltelijk of geheel te mogen annexeren. Veel kaarten werden er getekend waarop stukken Loosduins gebied werden aangegeven geschikt voor annexatie door Den Haag.

Op 4 januari 1923 besluit de Loosduinse gemeenteraad met 7 tegen 6 stemmen (vijf katholieke stemmen en één AR tegen) toch tot fusie over te gaan. De datum werd bepaald op 1 juli 1923. Om toch nog een Loosduiner in de raad van Groot Den Haag te krijgen worden door particulieren acties gehouden. Zo weet de lijst Nederpel, na een grote actie waarbij op zondag 24 juni bij alle Haagse kerken folders worden uitgedeeld, voldoende stemmen op zich uitgebracht te krijgen. Op 1 juli 1923 komt mr. Patijn, de burgemeester van Den Haag, persoonlijk bezitnemen van het geannexeerde Loosduinen. (Bron: Loosduins Museum)

In verband met de viering van ‘Loosduinen 100 jaar bij Den Haag’ organiseert Commissie Loosduinen 3 weken lang een jubileumfeest met diverse sportieve, culturele- en maatschappelijke activiteiten, voor alle inwoners van dit stadsdeel (50.000). Bij de programmering of de organisatie zijn bewoners, scholen, ondernemers en vrijwilligers betrokken, van jong tot oud, en met verschillende migratie- en culturele achtergronden of van diverse seksuele geaardheden en genderidentiteiten.  Commissie Loosduinen ziet het houden van dit jubileumfeest als een uitgelezen kans om de sociale cohesie binnen dit stadsdeel te versterken voor alle Loosduiners, waar zij ook vandaan komen. Voor het programma, zie Programma aangepast 100 jaar Commissie Loosduinen (6)

Commissie Loosduinen
‘De gemeenteraad van Loosduinen heeft zich uitgesproken voor de samensmelting van Den Haag en Loosduinen’, is te lezen in een kort nieuwsbericht uit ‘De Nederlander’ van 5 januari 1923, toentertijd een krant die landelijk werd verspreid. Officieel lukte de aansluiting op1 juli van dat jaar en werden er afspraken gemaakt om het zo goed mogelijk te laten verlopen. Eén van die afspraken was dat er een commissie zou worden ingesteld, bij koninklijk besluit benoemd, om de belangen van de land- en tuinbouwers te behartigen. Begrijpelijk want in Loosduinen woonden toen vooral tuinders en boeren. Na de Tweede Wereldoorlog veranderde de visie op die commissie en werden steeds meer de belangen van de totale Loosduinse bevolking behartigd.  De Commissie heeft bijvoorbeeld het recht om gevraagd of ongevraagd adviezen te geven aan het gemeentebestuur. Daarnaast is het college verplicht om de Commissie te informeren over hun plannen met betrekking tot Loosduinen.

Samenstelling
De Commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de 6 wijkberaden (Nieuw Waldeck, Kom Loosduinen, Houtwijk, Kraayenstein, Bohemen/Waldeck/Kijkduin en Vroondaal). Daarnaast hebben zitting in de Commissie politie Haaglanden/Loosduinen, het bedrijfsleven en de stadsdeeldirecteur. In de uitvoering is de Commissie een organisatie met korte lijnen naar verschillende actoren die in staat zijn om de openbare ruimte te bewaken of evenementen succesvol te begeleiden. Overigens bestaat de Commissie op dit moment uit 12 leden die zijn benoemd voor de periode 2022-2026, een tijdvak dat gelijkloopt met de zittingstermijn van de gemeenteraad.

Handout VvV-bijenkomst 3-1-2022

Op 3 oktober 2022 gaf Hans-Jurgen Kramer, projectleider duurzame VvE’s van de Gemeente, in Walboduin voorlichting over de mogelijkheden om tot energiebesparingen te komen. Zijn Power Point-presentatie vindt u hier: handout_walboduin_031022

CONCEPT VOORONTWERP KIJKDUIN BAD – DELTAPLEIN & OMGEVING

Op 14 juni is het concept van het voorontwerp Kijkduin-Bad – Deltaplein & omgeving door de gemeente vrijgegeven voor inspraak. U kunt het hier (RIS312396) vinden. De inspraaktermijn duurt tot 21 juli. Om u over het concept voorontwerp Deltaplein & omgeving te informeren houdt de gemeente op dinsdag 21 juni 2022 een informatie-/inloopbijeenkomst in het NH Hotel Atlantic, Deltaplein 200. Deze bijeenkomst begint om 19.00 uur en duurt tot 20.30 uur. Het betreft een inloopbijeenkomst. U kunt dus zelf bepalen hoe laat u komt. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om u te informeren en uw vragen te beantwoorden. Een bewonersbrief is in Kijkduin-Bad huis aan huis bezorgd.

Bij eventuele vragen kunt u mailen naar kijkduin@denhaag.nl.

Transitievisie warmte Den Haag

Den Haag stapt de komende jaren over op schone energiebronnen voor de levering van warmte. Dit is warmte die gebruikt wordt voor de verwarming van huizen en gebouwen, voor koken en voor douchen. De transitievisie warmte beschrijft per wijk wat de meest voor de hand liggende technieken zijn om op een duurzame manier aan de warmtevraag in de stad te voldoen.

De gemeente heeft de concept-transitievisie warmte op 23 februari 2022 gepubliceerd. Op onderstaande kaart is per wijk/buurt aangegeven op welke wijze men de warmte-transitie denkt uit te voeren. Voor Bohemen en Meer en Bos, Componistenbuurt en Oud-Waldeck betekent dit een warmtenet na 2030, voor Kijkduin zijn het warmtepompen, al is bijvoorbeeld de nieuwbouw in Kijkduin-Bad al voorzien van aardwarmte (warmte-koude-opslag).

Wijkagenda Waldeck

Wat vindt u belangrijk om aan te pakken in Waldeck?

Waldeck krijgt een wijkagenda. Dit houdt in dat we 1 wijkagenda maken voor
Componistenbuurt, Oud-Waldeck, Nieuw-Waldeck en Rosenburg (inclusief
Notenbuurt). U bepaalt samen met ons wat daarin aandacht moet krijgen. Om
straks prettiger in Waldeck te kunnen wonen, werken en verblijven.
U heeft vorige week een brief over de Wijkagenda Waldeck gekregen.
Inmiddels hebben al 750 bewoners de bewonersvragenlijst ingevuld. Om een
nog beter beeld te krijgen van de wijk, is het belangrijk dat zoveel mogelijk
mensen de vragenlijst invult. U kunt dit doen door via:
www.wijkagendawaldeck.nl de vragen te beantwoorden. U heeft de tijd tot 21
maart.

Veilig fietsen en recreëren in de duinen

Verkeersveiligheid kruising strandopgangen en Duinfietspaden wordt verbeterd

De verkeersveiligheid van de kruisingen bij strandopgangen en de Duinfietspaden F1/F360 tussen Kijkduin en Ter Heijde wordt verbeterd. Er worden nieuwe verkeersborden geplaatst en voorrangstekens op het wegdek aangebracht. Snel en langzaam verkeer wordt met deze aanpassingen erop geattendeerd elkaar de ruimte te geven. Daarnaast worden bepaalde kruisingen opnieuw geasfalteerd (F1) of van een zebrapad voorzien (F370).

Half maart starten de werkzaamheden, welke begin april zijn afgerond. Op de route Kijkduin – Ter Heijde worden in totaal negen kruisingen aangepakt. Fietsers zullen hier nauwelijks hinder van ondervinden. Strandtenthouders zijn op de hoogte gebracht over mogelijke hinder bij hun bevoorrading.

Meer informatie is te vinden op:  www.zuid-holland.nl/duinfietspaden

Cornelie van Zantenstraat 232-234

Op woensdag 12 oktober heeft de informatieavond voor het Doorbraakplan Huisvesting Zorgdoelgroepen plaatsgevonden. De gemeente Den Haag gaat versneld enkele locaties ontwikkelen met woningen voor personen die weer klaar zijn om zelfstandig te wonen. Het doorbraakplan vindt u onder deze link: https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/698461

In het doorbraakplan is rekening gehouden met de motie van D66 (RIS 308567). De locaties zijn zo goed mogelijk over de stad verspreid. Hierbij is ook gekeken naar waar de gemeente op dit moment wel/geen locatie beschikbaar heeft om te ontwikkelen. Daardoor is een geheel optimale spreiding niet mogelijk maar is binnen de mogelijkheden gezocht naar een zo optimaal mogelijke spreiding.

Voor wat betreft Cornelie van Zantenstraat 232-234 is besloten om deze locatie niet op te nemen in het doorbraakplan. De gemeente gaat hiervoor een nieuw participatieproces starten om opvolging te geven aan de moties RIS 308564 en RIS 308568. Hoe dit participatieproces eruit gaat zien is nog niet bekendgemaakt.

Haags Ontmoeten Dekkersduin

Beste buurtbewoners van Dekkersduin,
Wij nodigen u van harte uit om het Haags Ontmoeten op onze locatie
Dekkersduin eens te bezoeken. Tijdens onze inloopmiddagen ontmoeten wij
u graag en willen wij u een kopje koffie en thee met iets lekkers aanbieden. Meer weten? Klik hier: promo flyer voor Dekkersduin Lees meer

Project Loos

PROJECT ‘LOOS
Op de locatie waar nu nog de Ontmoetingskerk staat, op de hoek van de Aaltje Noordewierstraat en de Louis Davidsstraat, verrijst de komende jaren woongebouw Loos. Het wordt een U-vormig gebouw met 78 huurappartementen rond een binnenhof en er komt een parkeergarage.

Eind 2022 is ter voorbereiding begonnen met de sloop van het gebouw. Onder grote belangstelling is op 23 februari 2023 het grote kruis, dat voor het kerkgebouw stond, gedemonteerd.