Algemene Ledenvergadering

De wijkvereniging Bohemen-Waldeck-Kijkduin heeft de Algemene Ledenvergadering uitgeschreven voor 14 mei 2020.  Door de coronacrisis  zal deze vergadering naar een later tijdstip in het najaar worden verschoven. Leden van de vereniging wordt verzocht de website www.walboduin.nl in de gaten te houden voor een exacte datum. Te zijner tijd kan ook informatie ingewonnen  worden via de mail info@walboduin.nl of telefonisch op dinsdag- en donderdagochtend tussen 09.00 en 12.00 uur tel. nr. 070-3972351.

Bestuur BWK.

Coronavirus

De maatregelen tegen het verspreiden van het coronavirus hebben ook invloed op Walboduin. Vergaderingen kunnen helaas tot nader order in ons wijkgebouw niet doorgaan. Dat geldt ook voor de lezing van mevr. Corien Glaudemans over “Oorlog in de lucht – Den Haag 1940 – ’45” op 23 maart. Zodra een nieuwe datum bekend is, zal deze o.a. op deze website worden gepubliceerd.

Mozartplantsoen

Op het voormalige Wingsterrein aan de Mozartlaan zou, volgens een gemeentelijk plan uit 2016, woningbouw plaatsvinden. Na massale protesten van bewoners uit de omgeving is dit plan afgeblazen ten faveure van een groene bestemming. Een groep omwonenden onder leiding van een landschapsarchitect en een projectleider is een overleg gestart om het terrein een invulling te geven die past in de omgeving en waar veel buurtbewoners mee kunnen instemmen. Er is inmiddels een plan gemaakt. De Gemeente heeft in principe in eerste instantie een totaalbedrag van €300.000,- beschikbaar gesteld voor de uitvoering. Later is daar door Stadsbeheer nog een bedrag van €180.000,- aan toegevoegd omdat er veel bomen en ander groen wordt toegevoegd aan de openbare ruimte en is vanuit het stadsdeel Loosduinen nog €20.000,- beschikbaar gesteld voor inrichting, zoals zitbanken. Dit alles wel onder voorbehoud van de uiteindelijke beslissing van het College van B & W. Ook aan de omwonenden worden de plannen voorgelegd. Datum en plaats daarvoor zijn nog niet bekend gemaakt. Het voormalige clubgebouw van Wings wordt waarschijnlijk gekocht door de nieuwe eigenaar van de Bethelkerk. De gemeente en de werkgroep die zich met de planvorming bezighoudt, zien graag een maatschappelijke bestemming.

Nieuwsbrief Kijkduin

Begin januari is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in en rond Kijkduin verschenen. U kunt deze nieuwsbrief hier downloaden.


Graffiti

Meldpunt Graffiti bestaat 10 jaar en samen met u hebben we gewerkt aan het terugdringen van de graffiti-overlast in uw straat, buurt en wijk. En met succes. Zonder de hulp van burgers, winkeliersverenigingen, bewonersorganisaties en andere maatschappelijke instellingen hadden wij dit resultaat nooit kunnen halen. Dank voor uw inzet. De stad is inmiddels grotendeels graffiti-vrij. Ons grote wapenfeit is de gratis graffiti-schoonmaakregeling voor huiseigenaren. U schrijft zich in, meldt en wij laten de graffiti verwijderen. Makkelijker kunnen we het niet maken, mooier wel.

Wat doen wij?
Verwijderen van illegale graffiti en het aanbrengen van graffitikunst.
Deze ogenschijnlijke tegenstrijdigheid heeft mede geleid tot het succes.

Succes komt niet vanzelf. Daar moet aan gewerkt worden.
En dat doen wij samen met u. Ontsiert graffiti uw pand, straat of wijk, meldt het bij ons. Zo houden we de stad schoon.

Wij zien niet alles.
Daarom hebben wij uw hulp nodig.

Melden via meldpuntgraffiti@denhaag.nl, 14070 of www.denhaag.nl

Huisvesting Walboduin

Het bestuur is ter ore gekomen dat in onze wijken het gerucht gaat dat het verenigingsgebouw van onze wijkvereniging/wijkberaad per 1 juni a.s. ingeruild zou worden voor een ruimte binnen de Bethelkerk. Het bestuur hecht er aan dit gerucht te ontzenuwen.
Eind 2016 is door het bestuur van BWK een intentieverklaring getekend t.b.v. de Stichting Bethel Blijft, waarin wordt aangegeven dat BWK belangstelling heeft om een ruimte te huren in de Bethelkerk als deze behouden blijft voor de buurt. Inmiddels is duidelijk dat het gebouw kan worden behouden en buigt het bestuur van de Stichting Bethel Blijft zich over de invulling van het programma van eisen voor de verbouwing binnen het kerkgedeelte. Ook wordt er uiteraard nagedacht over een tijdelijke invulling van de ruimten nadat de eigendom is overgedragen aan de koper van het kerkgebouw.
Voordat nadere stappen door ons kunnen worden ondernomen, dienen de leden van de vereniging zich over de wenselijkheid en de haalbaarheid in organisatorisch, financieel en ruimtelijk opzicht uit te spreken. Daartoe zal een extra algemene ledenvergadering worden uitgeschreven. Het bestuur beraadt zich over een voorstel en een datum.
Verder heeft de wijkvereniging een huurovereenkomst met de eigenaar van het verenigingsgebouw welke een opzegtermijn van 1 jaar kent. Een opzegging heeft vanzelfsprekend nog niet plaatsgevonden.
Voor het kantoor, voor de vergaderingen en bijeenkomsten is het huidige verenigingsgebouw Walboduin vooralsnog het centrale punt.