NWH

Platform Noordwestelijke Hoofdroute (NWH) 

In 1998 hebben 12 organisaties, waaronder het Wijkberaad Bohemen, Waldeck en Kijkduin,  het Platform Noordwestelijke Hoofdroute opgericht. Aanleiding tot de oprichting was het voornemen van de Gemeente Den Haag om het tracé van de Noordwestelijke Hoofdroute in te richten voor doorgaand stadsgewestelijk verkeer in aansluiting op de Hubertustunnel. Om als rechtspersoon te kunnen fungeren is later ook een stichting met gelijkluidende naam opgericht. In de Nota van Uitgangspunten van 2007 werden de gemeenschappelijke inzichten vastgelegd:

Nota van Uitgangspunten
Deze bevat de uitgangspunten voor de NWH en meer in het bijzonder voor het opstellen van een integraal plan voor de NWH tussen Kijkduin en het Hubertusviaduct, zoals deze zijn afgeleid uit de door de bewoners aangedragen punten:

De Internationale Ring – weg!
In 2013 heeft de gemeente Den Haag enkele belangrijke besluiten genomen over de wijze waarop in de toekomst het binnenkomende autoverkeer over Den Haag wordt verdeeld.

Ontwikkelingen langs de Internationale Ring (artikel Wijkinfo 3 2013)
Op 25 januari 2013 heeft wethouder P. Smit in de raadscommissie Leefbaarheid opgemerkt, dat wat al jaren de Internationale Ring rond Den Haag wordt genoemd, eigenlijk geen echte ringweg is. In de vergadering van de Klankbordgroep Verkenning Internationale Ring-West op 30 mei heeft hij dat nader toegelicht door te stellen dat er zoveel ongelijksoortige weggedeelten in voorkomen, dat zij geen duidelijk samenhangend geheel vormen.

Knelpuntenoplossingen NWH
Ter voorbereiding van de knelpuntenoplossing heeft de Gemeente een drietal “denktanks” ingesteld, bestaande uit bewonersorganisaties, gemeentelijke ambtenaren en verkeersdeskundigen. Bij de knelpuntenoplossingen wordt vooral gekeken naar oversteekbaarheid, leefbaarheid in de omgeving en doorstroming van het verkeer. Daartoe is de NWH voor de overzichtelijkheid in drie stukken verdeeld, namelijk Kijkduin-Kwartellaan, Kwartellaan-Houtrustbrug en Houtrustbrug-Scheveningseweg. Zowel BWK als de Vogelwijk zijn met ieder twee personen vertegenwoordigd in “Denktank 1″ voor het eerstgenoemde tracé. De eerste verkennende bijeenkomst vond plaats op 1 april!

Nota van Uitgangspunten
De uitgangspunten m.b.t. de NWH en meer in het bijzonder voor het opstellen van een integraal plan voor de NWH tussen Kijkduin en het Hubertusviaduct, zoals deze zijn afgeleid uit de door de bewoners aangedragen punten zijn de volgende:

1)    Op het terrein van het milieu (fijnstof; NO2; geluid) dient onverkort te worden voldaan aan de van toepassing zijnde regelingen, wetten en normen, vanuit onder andere de EU. Dit geldt niet alleen voor de NWH, maar ook voor alle op de NWH aansluitende wegen. Het verifiëren van het voldoen aan deze normen dient niet alleen gebaseerd te zijn op modelberekeningen, maar ook op een adequaat aantal meetlocaties.

2)    De kwaliteit en de kwantiteit van groen – en natuurvoorzieningen langs het tracé dienen volledig te worden behouden, en –waar mogelijk – zelfs worden verbeterd, om geleden verliezen uit het verleden te compenseren. Daarbij wordt met name verwezen naar de ecologische verbindingszones van de Haagse Beek en de Scheveningse Bosjes, zoals deze zijn aangegeven in het Beleidsplan voor het Haagse Groen 2005–2015, “Groen kleurt de stad.”

3)    Voor de leefbaarheid in de woningen langs en rondom de NWH mag er geen sprake zijn van een waarneembare toename van het aantal m2 asfalt en aantallen langsrijdende voertuigen. In het stedebouwkundige concept van Dudok voor de invulling van de kaalslag van de tankgracht, is de huidige NWH ontworpen als wijkontsluitingsweg, en niet als Internationale Ring. Dit stedebouwkundige concept dient te worden gerespecteerd en te worden gehandhaafd.

4)    De NWH mag geen barrière vormen of veroorzaken tussen de zeewaarts en stadwaarts  van de Noordwestelijke Hoofdroute gelegen wijken.

5)    De bewegingsvrijheid en de veiligheid van kwetsbare groepen (kinderen en ouderen) moeten worden gewaarborgd, zowel binnen de wijken, als bij het oversteken van de NWH.

6)    De plannen voor de NWH dienen er op gericht te zijn dat zowel de rust en leefbaarheid binnen de wijken, als het specifieke karakter van de (woon) wijken niet worden aangetast. Ook dient daarbij de leefbaarheid van de huidige NWH te worden verbeterd.

7)    De bereikbaarheid van het openbaar vervoer, speelgelegenheden, sportaccommodaties,  winkels, en ander voorzieningen, zowel in de eigen wijk als in aanliggende wijken, dient te worden verbeterd.

8)    Er mogen geen (verkeers)maatregelen in de ene wijk worden genomen, die nadelig zijn voor een andere wijk.

9)    Het is zeer belangrijk dat er een zorgvuldige planontwikkeling plaats vindt, waarin de belangen van de huidige bewoners voorop staan, en waarover open, oprecht, en tijdig wordt gecommuniceerd, en waarbij de nodige afstemming wordt gegarandeerd.

10) Het is essentieel dat er bij de planontwikkeling aandacht wordt geschonken aan de te verwachten overlast tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Verkeershinder en overlast dienen tijdens de bouwwerkzaamheden zoveel mogelijk te worden vermeden.

Stand van zaken

In de verschillende Wijkinfo”s werd het volgende opgenomen:

De Internationale Ring – weg! (artikel Wijkinfo dec. 2013)
Dit jaar heeft de gemeente Den Haag enkele belangrijke besluiten genomen over de wijze waarop in de toekomst het binnenkomende autoverkeer over Den Haag wordt verdeeld.

Het concept van een complete ringweg rond (en gedeeltelijk door) onze stad is verlaten en vervangen door plannen om Den Haag vanaf de A4 te ontsluiten met zogenaamde ‘inprikkers’, te weten het Sytwendetracé in het noorden, de Utrechtse Baan, de Rotterdamse Baan, de Beatrixlaan en de Zuidelijke Randweg (vanaf de A4 naar Kijkduin). Deze ‘inprikkers’ zijn bedoeld voor de aan- en afvoer van het autoverkeer van en naar de aanliggende stadsdelen en niet voor doorgaand autoverkeer.

Wat betreft de Zuidelijke Randweg is gekozen voor het ongelijkvloers maken van enkele kruispunten. Maar als hierdoor de capaciteit van de weg en de gemiddelde snelheid van de voertuigen worden verhoogd, krijgen we na het doortrekken van de A4 naar de Botlektunnel, naast de Utrechtse en de Rotterdamse Baan ook nog een ‘Rijnmondbaan’, die doorloopt tot Kijkduin. Dat komt de leefbaarheid in de aangrenzende stadsdelen op zijn zachtst gezegd, niet ten goede en zal de drukte op de Noordwestelijke Hoofdroute (Kijkduin – Hubertustunnel) alleen maar doen toenemen. Daarom is er in de Commissie Loosduinen al diverse keren gepleit om af te zien van ongelijkvloerse kruisingen op de Lozerlaan. De hele Zuidelijke Randweg staat nu te boek als regionale hoofdweg. Vanaf de Escamplaan tot Kijkduin loopt die weg dicht langs – en in de toekomst door- stedelijk gebied. Daarom ligt het voor de hand hem te bestempelen als stedelijke hoofdweg, zoals bijvoorbeeld de Laan van Meerdervoort.

Wat betreft de Noordwestelijke Hoofdroute heeft de gemeenteraad voorkeur voor een knelpuntenoplossing, d.w.z. wat bijschaven op het gebied van doorstroming en oversteekmogelijkheden. Grootste knelpunt daarbij is het gedeelte van de route dat over de Sportlaan loopt en dat is ingeklemd tussen de huizen en de ecologische verbindingszone van de Haagse Beek. Deze situatie verandert niet fundamenteel. Daarom heeft het wijkberaad voorgesteld om aansluitend op de Sportlaan ook de Machiel Vrijenhoeklaan te versmallen en een bredere afscheiding tussen rijbaan en fietspad te maken. Hierdoor kunnen ook de oversteekplaatsen bij de Muurbloemweg en de Pyrolalaan veiliger worden gemaakt. Het voordeel hiervan is de geringere aantrekkelijkheid voor doorgaand verkeer, waardoor wordt tegengegaan dat het hier een potentiële racebaan blijft.

In de plannen ontbreekt het openbaar vervoer als alternatief voor autoverkeer langs de Zuidelijke Randweg. De gemeente maakt wél plannen voor een aftakking van lijn 11 naar het voormalige Norfolkterrein, maar een aftakking van lijn 3 naar Kijkduin wordt rigoureus afgewezen.  En dat terwijl Kijkduin straks na voltooiing van het Masterplan, in vergelijking met het beoogde eindpunt van lijn 11, een veelvoud aan bewoners, bedrijven en toeristische voorzieningen heeft.

Ontwikkelingen langs de Internationale Ring (artikel Wijkinfo 2 2013)
Op 25 januari j.l. heeft wethouder P. Smit in de raadscommissie Leefbaarheid opgemerkt, dat wat al jaren de Internationale Ring rond Den Haag wordt genoemd, eigenlijk geen echte ringweg is. In de vergadering van de Klankbordgroep Verkenning Internationale Ring-West op 30 mei heeft hij dat nader toegelicht door te stellen dat er zoveel ongelijksoortige weggedeelten in voorkomen, dat zij geen duidelijk samenhangend geheel vormen. Oorspronkelijk was het idee achter de Internationale Ring, dat van daaruit een groot deel van de Haagse werkgelegenheid en woongebieden zou kunnen worden ontsloten. Ruimtegebrek, met name langs de Noordwestelijke Hoofdroute (Kijkduin-Madurodam), maakt het echter moeilijk om de capaciteit te vergroten, een behoorlijke doorstroming te realiseren en de leefbaarheid van de aangrenzende wijken niet aan te tasten. Het idee van het Platform Noordwestelijke Hoofdroute om door aanleg van een duplextunnel het bovengrondse autoverkeer aanzienlijk te beperken, wordt door de Gemeente als te duur en moeilijk uitvoerbaar beschouwd.

In de in mei verschenen “Ontwerp-rijksstructuurvisie A4 Passage en Poorten & Inprikkers” is het ring-concept voor een deel vervangen door een soort vork-model, waarin vanuit een aangepaste A4 het autoverkeer via verbeterde toegangswegen van en naar Den Haag wordt geleid (zie kaartje). Op die wegen wordt de capaciteit vergroot door wegverbredingen en/of ongelijkvloerse kruisingen. De realisatie wordt verwacht tussen 2020 en 2025. Op “onze” inprikker zijn de meest opvallende aanpassingen de ongelijkvloerse kruisingen met Wateringse Veld, de Veilingroute en de Erasmusweg.

Na uitvoering van de plannen aan de Zuidelijke Randweg (Harnaschpolder-Kijkduin), zal voor onze wijken de verbinding met de A4 verbeteren. Dat is een pluspunt. Aan de andere kant mag verwacht worden, dat hierdoor meer verkeer wordt aangetrokken, en ook het doortrekken van de A4 naar Rijnmond draagt hier aan bij. Dat is voor de wijkvereniging-wijkberaad aanleiding om de Gemeente te adviseren eerst knelpunten in de rest van de route aan te pakken, zoals de Sportlaan en de verkeerssituatie bij de International School, voordat de inprikker van de Zuidelijke Randweg wordt opgewaardeerd.

Ontwerp-rijksstructuurvisie A4 Passage en Poorten & Inprikkers, variant 2

Knelpuntenoplossingen NWH
Ter voorbereiding van de knelpuntenoplossing heeft de Gemeente een drietal “denktanks” ingesteld, bestaande uit bewonersorganisaties, gemeentelijke ambtenaren en verkeersdeskundigen. Bij de knelpuntenoplossingen wordt vooral gekeken naar oversteekbaarheid, leefbaarheid in de omgeving en doorstroming van het verkeer. Daartoe is de NWH voor de overzichtelijkheid in drie stukken verdeeld, namelijk Kijkduin-Kwartellaan, Kwartellaan-Houtrustbrug en Houtrustbrug-Scheveningseweg. Zowel BWK als de Vogelwijk zijn met ieder twee personen vertegenwoordigd in “Denktank 1″ voor het eerstgenoemde tracé. De eerste verkennende bijeenkomst vond plaats op 1 april!

BWK is vertegenwoordigd door Jan Hofker en Johan Bommelé. Omdat vrijwel het hele 1e tracé in stadsdeel Loosduinen ligt, is Jan Hofker ook aanspreekpunt voor de Commissie Loosduinen.

De voornaamste knelpunten op deze route zijn de kruising met de Muurbloemweg, de oversteek bij de Pyrolalaan, het kruispunt met De Savornin Lohmanlaan en de inrichting van het smalle deel van de Sportlaan met de bijbehorende kruisingen.

Johan Bommelé en Daan Goedhart, beide van de Haagse afdeling van de Fietsersbond, hebben met hun expertise ons gedeelte grondig verkend en een aantal kleinere knelpunten, onvolkomenheden en eventuele oplossingen genoteerd.