Adopteer een ORAC!

Orac

In veel wijken van Den Haag staan ondergrondse containers waar u uw huisvuil in kwijt kunt. U kunt als bewoner een container adopteren en meehelpen met het schoonhouden van de plek rond deze container.

Wanneer u een ondergrondse restafvalcontainer adopteert, dan krijgt u:

*een sleutel om de container vanaf de zijkant open te maken en verstoppingen te verhelpen.

*een prikker, werkhandschoenen en een bezem om afval dat ernaast staat in de container te stoppen.

*een telefoonnummer waarmee u direct een kapotte container of verkeerd aangeboden grofvuil kunt melden.

Deze meldingen handelt de gemeente dan zo snel mogelijk af.

Als er grofvuil of bouwafval bij de containers ligt, kunt u een melding maken bij de gemeente via 14070 of het meldformulier gebruiken.

Een schone omgeving zorgt ervoor dat mensen die omgeving ook graag schoonhouden.

Wilt u een container in uw buurt adopteren? Meld u dan aan via 14070 of www.denhaag.nl.

Aanpassingen Machiel Vrijenhoeklaan en Sportlaan

Op donderdag 3 maart tussen 16.00 en 20.00 uur houdt de gemeente een inloop/bewonersinformatiebijeenkomst in H.V. & C.V. Quick, De Savornin Lohmanlaan 215 Den Haag, over de Noordwestelijke Hoofdroute / schetsontwerp  Machiel Vrijenhoeklaan – Sportlaan.

Het traject tussen de Machiel Vrijenhoeklaan en Sportlaan wordt opnieuw ingericht. Het project is onderdeel van de totale aanpak van knelpunten op de Noordwestelijke Hoofdroute.

Het college van burgemeester en wethouders is op 9 februari 2016 akkoord gegaan met het voorontwerp voor het 1e gedeelte van de Noordwestelijke Hoofdroute. Het betreft het deel Machiel Vrijenhoeklaan en Sportlaan (tot de Kwartellaan) inclusief de aanliggende groenzone. Belanghebbenden (bewoners, experts) uit de stad zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van het schetsontwerp.

Het plan ligt van 15 februari tot en met 3 april 2016 ter inzage op de stadsdeelkantoren Segbroek, Loosduinen en Centrum. U kunt uw reactie mailen naar nwhr@denhaag.nl.

Zie voor de gemeentelijke stukken, hieronder*. Ook vindt u daar de tekeningen van de herinrichting.

De plannen samengevat:

Machiel Vrijenhoeklaan:

Deze laan krijgt aan weerszijden 1 rijstrook in plaats van 2. Het wordt daardoor makkelijker om de weg over te steken. In de vrijgekomen ruimte komen bomen.De fietspaden langs de Machiel Vrijenhoeklaan worden iets breder en komen verder van de rijbaan te liggen. De kruising met de Muurbloemweg wordt veiliger, vooral voor fietsers en voetgangers.

Kruising Machiel Vrijenhoeklaan met de De Savornin Lohmanlaan:

Hier komt een rotonde. Hierdoor kan het verkeer beter doorrijden, is het makkelijker de kruising over te steken en wordt het kruispunt veiliger.

Sportlaan:

Aan de huizenkant op de Sportlaan komt een ventweg. Deze ventweg is voor verkeer van de woonhuizen en zijstraten en voor fietsers richting Kijkduin. Fietsers richting centrum krijgen een asfaltfietspad langs de Sportlaan aan de kant van de groene strook (Haagse Beek). De huidige bomen langs de Sportlaan worden vervangen door nieuwe bomen. Bij de 4 meest waardevolle bomen (hoge beeldbepalende pluimiepen) is onderzocht of ze verplant kunnen worden. Er kunnen 2 bomen kunnen goed verplant worden, voor de andere 2 is de kans op overleving redelijk. In samenspraak met de buurt worden alle 4 de bomen verplant naar een nieuwe en betere locatie in de omgeving van de Sportlaan of in de Vogelwijk.

Kruising Sportlaan met de Kwartellaan en Daal en Bergselaan:

Hier komen ook rotondes. Hierdoor kan het verkeer beter doorrijden en is het makkelijker om de kruising over te steken. Net als nu mag verkeer niet linksaf vanuit Kijkduin naar het smalle deel van de Sportlaan rijden. De bus mag die route wel nemen.

Groenzone:

Op de Sportlaan tussen de De Savornin Lohmanlaan en de Daal en Bergselaan. Deze zone wordt door de herinrichting ongeveer 5 meter smaller. De afwateringssloot van de sportvelden wordt gedempt omdat die door het gebruik van kunstgras niet meer nodig is. Daardoor kan de Haagse Beek gedeeltelijk verbreed worden met flauwe bochten en natuurvriendelijke oevers. Ook de beplanting in de zone bij de Haagse Beek wordt verbeterd. Hier en daar worden struiken weggehaald waardoor het lichter wordt in de groenstrook.

Planning:

Vaststelling van het ontwerp door de gemeenteraad: zomer 2016. Start uitvoering van de meeste projecten: vanaf 2017.


*De plannen liggen ter inzage/ Voor meer informatie kunt u doorklikken naar de volgende gemeentelijke stukken:

Factsheet inloopbijeenkomst 3 maart 2016 (PDF, 323 kB)

 RIS291638 Vrijgave inspraak Noordwestelijke Hoofdroute gedeelte Machiel Vrijenhoeklaan Sportlaan.pdf (117,07 kB)

 RIS291638_bijlage plantekening (5.547,61 kB)

Vrijgave inspraak Noordwestelijke Hoofdroute (NWHR): gedeelte Machiel Vrijenhoeklaan – Sportlaan RIS291638Collegebesluit RIS 291637

machiel vrijenhoekl 1

Profiel Machiel Vrijenhoeklaan tussen de Kijkduinsestraat en de Muurbloemweg huidige (boven) en nieuwe inrichting (onder)

Machiel Vrijenhoeklaan 2

Profiel Machiel Vrijenhoeklaan tussen de Muurbloemweg en Savornin Lohmanlaan, huidige (boven) en nieuwe inrichting (onder)

 

WhatsApp Buurtpreventie Den Haag

De gemeente Den Haag is een WahtsApp – actie gestart om de veiligheid in de wijken te bevorderen via WhatsApp-groepen.

De WhatsApp-groep draagt bij aan de sociale controle en betrokkenheid van de buurtbewoners. Het geeft een gevoel van veiligheid als je met één druk op de knop een heleboel mensen kunt bereiken.

Wilt u zich ook inzetten voor een veilige buurt? Begin ook een WhatsApp-groep voor veiligheid met uw buren. Op denhaag.nl/veilig vindt u tips voor het starten van zo’n groep.

Bent u al een WhatsApp-groep voor veiligheid gestart met uw buren? Laat dit zien en schrik potentiële inbrekers af. Op de politiebureaus zijn gratis stickers verkrijgbaar. Plak de sticker op uw raam of deur.

Klik hier voor nadere informatie: Den Haag Veilig

 

Bouwplannen Waldeck en Kijkduin

Op donderdagavond 11 februari hield wijkberaad Bohemen, Waldeck en Kijkduin een extra informatieavond voor bewoners over de bouwplannen in Waldeck en Kijkduin. Aan de orde kwamen:

Ontwikkeling voormalig tennispark Waldeck

Het plan op de voormalige tennisbanen wordt ontwikkeld door Synchroon. Op het terrein zullen 130 woningen gebouwd worden: 5 blokken van 4 woonlagen met appartementen en verder blokjes van woningen van 2- en 4-onder 1 kap. De grootste hoogte is 15 1/2 m. Parkeren is gesitueerd onder de appartementen en op eigen terrein. Het gaat om zowel koop- als huurwoningen. De woonoppervlakte van de woningen zal zijn: huurwoningen 85 – 115 m2, koopwoningen 90 m2 en penthouses 140 m2. De erfpacht is eeuwigdurend afgekocht. De koopprijzen zullen ongeveer tussen de € 300.000,00 (appartement) en € 750.000,00 (2 onder 1 kap) bedragen. De woningen aan de rand van het terrein zullen aansluiten op de puinduinen. De tuinen van de woningen worden niet afgescheiden, maar hebben een open karakter en worden gezien de privacy verhoogd aangebracht ten opzichte van het straatniveau. Bij het project is ook een landschapsarchitect betrokken. Duurzaamheid speelt een grote rol: alle huizen zijn op de zon gericht en maken gebruik van zonne-energie. De puinduinen worden niet aangetast. Start van de bouw: oktober 2016. De woningen worden aangeboden via de makelaarskantoren Frisia en Nelissen. De ontsluiting van de woningen zal door de gemeente geregeld worden en vindt plaats via de Machiel Vrijenhoeklaan en het verbreden en geschikt maken voor autoverkeer van het huidige wandel- en fietspad. Tot deze omweg is besloten in het kader van de veiligheid van het fietsverkeer Ockenburghstraat/Kijkduinsestraat in het bijzonder die voor de leerlingen van de International School of The Hague.

Renovatie Winkelcentrum De Savornin Lohmanplein

De renovatie gebeurt door de eigenaar Urban Interest en architectenbureau Rijnboutt. Het oorspronkelijke ontwerp uit 1968 is van de bekende architect Zanstra. Dit betekent dat het architectonisch karakter behouden moet blijven. Het winkelcentrum is het best lopende winkelcentrum in Den Haag, buiten de binnenstad. De kantoortoren wordt momenteel omgebouwd tot woontoren met huurwoningen. Het winkelgebied wordt aan alle zijden vergroot. Albert Heijn zal uitgebreid worden en binnen de winkels zullen wellicht verhuizingen plaatsvinden en zich nieuwe winkels vestigen. Er komen nieuwe liften, het parkeerdek wordt vernieuwd en geschikt gemaakt voor 550 parkeerplaatsen, de laad- en losplaats wordt verplaatst en komt inpandig en er wordt een fietsenkelder gerealiseerd. Tegelijkertijd wordt het Colijnplein bebouwd. De inzamelingsbakken voor papier, flessen etc. worden uitgebreid van 7 naar 12 bakken. Hier moet nog wel een plek voor gevonden worden. De bomen zullen, m.u.v. 3 platanen, behouden blijven. De renovatie gaat er van uit het nu wat rommelige karakter van het complex, met name aan de Treubstraat, rustiger te maken. De kleurstelling gaat deels uit van het nu gebruikte beton, maar zal aangevuld worden met wat warmere tinten. Met de renovatie zal direct na de zomervakantie gestart worden. De werkzaamheden zullen circa een jaar duren. Voor de bewoners van de Treubstraat en de directe omgeving wordt nog een informatiebijeenkomst gehouden.

Bouw appartementen Mozartlaan / Robert Stolzplantsoen

Bij de bouw van het wooncomplex De Componist (2013) zou een appartementencomplex van 20 koopwoningen en een gezondheidscentrum gerealiseerd worden, gesitueerd tussen het huidige complex en de Mozartlaan. Als gevolg van de gewijzigde woningmarkt heeft de eerdere eigenaar Woonzorg Nederland het plan overgedragen aan VAZET die er huurwoningen op zal bouwen. Het terrein is bouwrijp gemaakt en de bouw is gestart. Het complex zal bestaan uit 5 woonlagen met 30 huurwoningen, bestaande uit 3- en 4- kamerappartementen en een verhoogde kelderberging, met een totale hoogte van 16,5 m. De woonoppervlakte van de appartementen zijn tussen de 85 en 100 m2. De balkons zijn voor het grootste deel op het zuidwesten gesitueerd. De huurprijzen ( vrije zone) zullen circa € 900,00 bedragen. Het gezondheidscentrum is geschrapt. Er worden 10 parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd en 3 invalidenparkeerplaatsen. In de parkeerkelder van De Componist zijn voor de huurders van het complex 20 parkeerplekken gereserveerd. Langs de toegangsweg zullen 8 bomen geplant worden. De kleurstelling van het complex zal afwijken van dat van De Componist, gebruik gemaakt zal worden van baksteen in een koperbruine tint. De oplevering van de woningen is gepland voor begin 2017. De appartementen worden verhuurd via o.a. makelaar Frisia.

Behoud Bethelkerk

Als gevolg van de voorgenomen sloop van de Bethelkerk en de bouw van een 7-laags appartementencomplex op de hoek Mozartlaan/Händellaan hebben mevrouw Desiree Kok en de heer Peter Glerum de actiegroep Bethel Blijft opgericht. De gemeente heeft in november 2015 ingestemd met uitstel van het bouwplan om de buurt tot 31 mei 2016 de gelegenheid te geven met een alternatief plan te komen. Voorwaarde is dat het gebouw een buurtzorgfunctie krijgt. Op 3 maart a.s. wordt het plan gepresenteerd in de kapel van het Hofstad Lyceum, aanvang 17.00 uur.  Zie voor verdere informatie de website van de actiegroep: http://www.bethelblijft.nl/.

Strandhuisjes Kijkduin

Via een Europese aanbesteding, gewonnen door Haagse Strandhuisjes, heeft de gemeente Den Haag vergunning (grondhuurovereenkomst) gegeven voor het tussen maart en oktober neerzetten van 20 strandhuisjes aan het zuiderstrand in Kijkduin. Het plan werd toegelicht door eigenaar Jeroen Struving. De huisjes worden in hun geheel via een vrachtwagen aangevoerd en op houten palen geplaatst. Schelpen moeten verstuiving van het zand tegengaan. De huisjes zijn geheel ingericht met een woonkamer, 2 slaapkamers, een keuken en een badkamer en geschikt voor 4 volwassen of 2 volwassen en 3 kinderen. Één huisje is geschikt voor mindervaliden. De huisjes hebben een water-, riool en elektra-aansluiting. De huisjes zijn per week, weekend of midweek te huur. Een beheerder gaat toezicht houden. De huisjes zullen op geruime afstand van elkaar worden geplaatst en te bereiken via de Machiel Vrijenhoeklaan en de voetpaden naar het strand. Bagagevervoer vindt plaats via een bolderkar. In 2017 zullen, door een andere ondernemer, en met een andere vormgeving, nogmaals 20 strandhuisjes worden geplaatst.

Windenergie op zee

Nederland heeft doelstellingen geformuleerd en in Europees verband afspraken gemaakt over het realiseren van de opwekking van duurzame -hernieuwbare -energie. Windenergie speelt daarin een prominente rol. Naast windenergie op land zijn ook doelstellingen geformuleerd voor windenergie op zee. Deze doel­stellingen zijn herzien en concreet gemaakt in het Energieakkoord voor duurzame groei [lit. 8, bijlage I]. Er is afgesproken dat 4.450 MW aan windvermogen op zee operationeel is in 2023. Op dit moment is er 1.000 MW gerealiseerd of in aanbouw. Dit betekent dat er dus nog 3.450 MW gerealiseerd moet worden.

Voor de kust van Zuid-Holland worden o.a. windmolenparken gerealiseerd op enkele kavels van het gebied Hollandse Kust-Zuid. De opgewekte elektriciteit moet naar het land worden vervoerd. Daarvoor zijn enkele mogelijke tracés bedacht, waarvan er een via Kijkduin naar het verdeelstation bij Wateringen kan lopen.

Wind op zee

Schematische weergave van het kabeltracé van een windmolenpark op zee naar een landstation